0 degree East. Mindaa fi Abbaa qabeenyaa ta'uun qofa kan dhaabbatu akka hin taane qalbiitu beeka. 15,133 likes · 143 talking about this. Hojjatootni Inistiitiyuuti Qorannoo Qonnaa Oromiyaa kanaan dura gargaarsa lamilee buqqa'aniif mindaa isaanii irraa kutuun qar. Ol’aantummaa seeraa mirkaneessuudhaan amantaa ummataa horachuuf bilisummaa fi itti-gaafatamummaa abbaa seeraa qixa Heera Mootummaa irra jiruun hojiirra oolchuuf, akkasumas mirgaa fi dirqama muudamtoota gumiis haala wal fakkaatuun bakka tokkotti seera baasuun barbaachisaa. Tuulamni gosa Oromoo keessa tokko yoo ta'u baayyinaan giddu-galeessa Oromiyaa keessa jiraatu. Naannoo Oromiyaa fi diyaaspooraa ta`ee biyya alaa kan jiraatu b) Magaalaa itti gurmaa`u keessatti walitti aanee waggaa 2 fi isaa ol kan jiraatee fi kan jirachaa jiru c) Hojjetaa mootummaa yoo ta`ee jirataa magaalaa sanaa ta`ee mana hojii mootummaa keessatti hojjataa ta`eekan hojjachaa jiru ta`u isaa ragaa kan dhiyyefatu. Mootummaan dabala mindaa barsiisootaaf kennu isaa kan ilaaleen sabaa himaa adda addaan kan beeksisee ture mindaa barsisootaaf dabalamee waliin wal hin gitu jedhu. shirri wayyaanootaa maqaa Biyya misoomsuu jedhuu Finfinnee irratti raawwatamaa jiru, itti fufiinsa shiroota isaanii Naannoo Oromiyaa keessatti bifa gara garaan raawwachaa jiraniiti. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. ከሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽንለመገላገል እነዚህን 6 በጥናት ተረጋገጠ መፍትሔ ያድርጉ( 6 Research based solutions to. Amma irra deebinee kan dubbannu hin jiru. “Ilmakoo isin warri barattan kun waanuma mana barumsaa keessatti dhageessan, waanuma qeesota irraa dhageessan duwwaatu mirkana jettanii hin fudhatinaa! Oromoonkee. Akka jecha pirezidaantii kanaatti investimentii tana warra biyya keessaa fi biyya alaa jiran ka dorgomuu dandahanitti irratti wal dorgoma. Qabeenya Oromiyaa Saamsisaa Hoji-dhabdummaa Hir'isuun hin dandayamu. 3- Sanadni caalbaasii kan gurguramu Waajjira Abbaa Taayiitaa Galiiwwanii Aanaa Amuruu Lakk. caalleef hojiifi mindaa irraa it-tisanii tursiisuun ni danda'ama. 00 ni sasaabama jedhamee kan karoorfame ta'us, tilmaama hanga ammati jiruun qr. Ijoollee Oromoo Dalagaa dhabanii lafa jiran akka dalagaa argatan taasisuudha. Isaan keessaa: Aangoo, Hamilee, Gammachuu, Ilmaan isaa(Kan baqates deebi'eefii jira), Qabeenya guddaa Oromiyaa jiituu…fikkf. tajaajilawwan Naannoo Oromiyaa ke aœ required for the purposes and services of essatti adee msifamaniifbajatni bar- baaachisa ta'e raggaasifamee hojiirra uun kafalii mindaa dursaan kennuuf. Erga Oromoon Gullallee moyamee, uummanni akka loltoota Amaaraa kana mana-manaan hiratee sooru taasifame. Recent Posts. BMNO Obbo Umar Useen yaa'ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin "Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta'in sadarkaa dinagdeen irra ga'uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha" dubbataniiru. Caasaa Haaraa Waldaa Hojii Gamtaa Bara 2012. Kanaan alatti kompiyutaraan magaalaa teessanii loltu fi mindaa ajaa’iibaa isiniif kaffalla jettee , Dargaggoota abdii Ummatootaa ta’an Ummata keessaa fuudhanii mooraa waraana wayyaanee keessatti , jireenya amma hidhaa hin caalleen jiraachisaa jirtu , kumoota 200tti tilmaaman. Hogganaa Itti aanaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Obbo Alamaayyoo Asaffaa fooyya'iinsi iskeelii mindaa hojjettootaa kun sababa maallaqni yeroodhaan hin gadhiifamneef harkifate malee waan adeemsarra jirudha jedhan. SOBA YEROO AMMA QAMOONI MOTUMMAA ABO FI UMMATA WALITI BUSUF HOJJACHA JIRU Via Adem Misoma, Mudde 30, 2018 Note: ESAT is the front runner for making Fake News to create violence in Ethiopia. "Dr Biqilaa Hurrisaa. POPULAR CATEGORY. Biiroon Barnoota Oromiyaa maallaqa fooyya'iinsa iskeelii mindaa brsiisotaaf barbaachisu birrii biiliyoona 7'tti siiqu qorachuun biiroon maallaqa fi misooma dinagdee Oromiyaa akka raawwachiisufii dabarsuu himan. Osoo gara hojii daldalaatti hinseeniin dura garuu mindaa ji’aan qarshii 656 argachaa turerraa itti fufiinsaan qusachaa kan ture yoo ta’u, kunis kaka’umsa olaanaa isa keessatti uumuu danda’eera. Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii harkatti galfachuuf nama kakkaasa. bilisummaa April 6, 2016 Leave a comment Share. daballii miindaa bara 2019, duraatti bara isaan qabaataniif wabii akka isaaniif ta'uuf kan ittiin qusatan fi dhala fayida-qabeessa argamsiisuu dha. Freedom For Oromia(Oromiyaa) Thursday, May 1, 2014. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Koreen Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Vaayrasii koroonaa to’achuufi ittisuuf hundaa’e hojii hanga ammaatti hojjetame ilaalchisuun gabaasa isaa Preezdaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaaf dhiyeesse. Wabi Fufa Feb 13, 2020. Da'wa Muslim. Manni Marii Ministeerotaa walgahii idilee Hagayya 4, bara. qajeelfama ramaddii barsiisota haaraa fooyya’ee qophaa’e biiroo barnootaa oromiyaa caamsaa, bara 2010 finfiinnee 2 qajeelfama ramaddii barsiisota kolleejjii barnoota barsiisootaa fi yuunivarsitii adda addaa irraa eebbifaman bara 2010 kutaa tokko tumaalee waligalaa 1. Irree fi Gaachanni Ummata Oromoo WBOn Godina Kibba-Baha Oromiyaa keessa sossohu Bitootessa 13 fi 14,2016 Baalee Onoota gara garaa keessatti waraana gabroomfattuu wayyaanee FXG dhaamsuuf ummata Oromoo irratti rorrisaa jiruu fi sochii WBO danquuf socho’u irratti tarkaanfii laalessaa fudhateen loltoota diinaa 71 ol hojiin ala gochuu fi mi’oota waraanaa adda addaa booji’uu Ajaji WBO Godina. Hagayya 18, 2006 (Oromiyaa) - Wal Dhibee Loltoota Wayyaanee Gidduu Ture. Eenyu akka tahnis ni dagatu. Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Komishinii Karooraa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa Message from the Commissioner. Akkaataa deebi'ee kafalamu yeroosaa murtees- suu fi haaluma kanaan liqii fudhatame irratti waggaan dh-. "Oromoo Taanee Bulchiinsa Naannoo Somaaleetti Deebi'uun Lubbuu Keenyaaf Sodaachisa. 5) Labsiin Bulchiinsa Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Credit to : Qeerroo Haaromsaa Bafaqaaduu Qaama Dhimmi Isaa Ilaallatuuf ~~~~~ Miindaan Hojjettoota Mootummaa Karaa Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaatiin Maalif Hin Kaffalamu? ===== Akkuma irra deddeebine gaafachaa turre miindaan hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiranu karaa fedhii hojjettoota kanaa hin eegganneen monopoliidhaan Baankiin Daldala Itoophiyaa qofaatti dhuunfatee akka. Kun aangoo Caffeeti. DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. Government Organization. "Fardi Biraan nama gaha malee hin woraanu!" jedha Oromoon. Hojjataa mootummaallee mindaa dabalaniifii, manneen jireennaallee jaaruuf waadaa galte. Manni mare kun dhimmoota gurguddoo garaa garaa irratti mari’atee murtoo armaan gadii dabarseera. Kana caalaa iyyuu Oromooti kuma dhibbaan lakkaa’aman daangaama Oromiyaa keessaa qe’ee isaanii irraa arihataman. Waajjirri mootummaa Oromiyaa namoota afaan Oromoo barreessuu hin dandeenye mindeessee nu salphisaa jira. BMG fi MKB Irrtatti qophaa'ee. Galatomaa: 0: 1: Qajeelfama Raawwii Ceumsaa Iskeelii Mindaa Bara 2012 09-05-2012: 0: 3: Qajeelfama Raawwii Guddina Sadarkaa Manaajara Ganda Baadiyaa. Raawwii Iskeelii mindaa Komishiinii Siviil Sarviisii Federaalaa irraa Fulbaana OtrtOn fi \ Sadaasa 0212012 darbee ka'umsa gochuudhaan,Manni Maree Bulchiinsa MooturMaa Naannoo Oromiyaa Qajeelfama Raawwii Ce'umsa Iskeelii mindaa guyyaa 2610512012 Lakk. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Leemmookoo, ni beekta mindaa koo! Maqaafaan digiriidhaan eebbifamee muuxannoo qabadhee mana mootumma keessa gosophaa'a oola malee waanan buufadhe tokkoyyuu hin jiru. 79/1996, Lak. Juneidi Sado – pirezidaanttii naannoo Oromiyaa sadaffaa (2001-2005) Qananiisaa Baqqalaa – Ethiopian long distance runner Kumaa Dammaqsaa – Pirezidaantii naannoo Oromiyaa lammaffaa 1995-2001)kan tureefi amma kantiibaa magaalaa Finfinnee “Kuwee” Martha Kumsa – acclaimed journalist and imprisoned professor. With the implementation of the new Addis Ababa Master Plan, and the annexation of these and other districts in Central Oromiyaa, Oromiyaa will be divided into West Oromiyaa and East Oromiyaa. 132/2003 fi labsii Bulchiinsa hojjatoota Mootummaa Oromiyaa lakk 61/94 keewwata 50/3 fi 88/2'n kennameef qajelfamoota Onnachiiftuu Carraa Barumsaa fi Leenjii Ogeeyyii Fayyaa Naannoo Oromiyaa mindaa qofa kaffaluuf kan itti waligale jedhuudha. Diimookiraasiin Itoophiyaa yoo jechaa akka Buna Oromiyaa mi’aaya, yoo gochaa akka Moor’ee ajaaya. OBN Oromiyaa OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 13,618 views. 189K likes. 20,169 likes · 785 talking about this. Oromiyaa (kanaan booda "gumii" jedhamee kan waamamu) haala haaraatiin Labsii kanaan dhaabbateera. DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. "Fardi Biraan nama gaha malee hin woraanu!" jedha Oromoon. Hojjetootni Ejensii Misoomaa fi Maanajimantii Lafa Magaalaa Oromiyaa miindaa isaaniirraa muruun qarshii 420,205. Naannoo Oromiyaa lakk. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa. Caasaa Haaraa Waldaa Hojii Gamtaa Bara 2012. download qajeelfama adda addaa 2011 free and unlimited. Ingilaandi hojjettoota hakiimotaafi narsoota soorama bahan Ingilaandiifi Weelsi jiraatan kuma jahatamii shan weerara vaayiraasii koroonaa ittisuuf gara hojiitti akka deebi’an waamicha dhiyeessite. FDG kun itti fufinsi isaa mirkaneeffamee uummatni Oromoo tokkummaadhaan FDG kanatti makamaa deemaa jira; mootummaan Wayyaanee guyyaan itti hundeen buqqaatu dhiyaachun mirkana. heerrii mootumma naanno oromiyaa kan yeroo adda adda foya'ee yoo ta'u heerri jalqaba 1/1987 bahe dhimma magaala mummitti naanno oromiyaa finfinneedha yoo jedhu heerrii 46/1994 bahe ammo adaama jedhe moggaase akkasumaas heeruma kana foyyeessudhan 108/1998 ammas caffeen naanno oromiyaa irra deebi'ee ammas kew 6 jalatti magaalaan mummittiin naanno oromiyaa adaamadha jechuun ka'eera. Isaan keessaa: Aangoo, Hamilee, Gammachuu, Ilmaan isaa(Kan baqates deebi’eefii jira), Qabeenya guddaa Oromiyaa jiituu…fikkf. Oromoon, Mirga addaa Finfinnee keessaa qabu eegamuufii miti. Jarri kun uummata Oromoo Gullallee waan sodaataniif, waan hin amanneef guyyaa-guyyaa qawwee rarraafatanii oolu. daballii miindaa bara 2019, duraatti bara isaan qabaataniif wabii akka isaaniif ta'uuf kan ittiin qusatan fi dhala fayida-qabeessa argamsiisuu dha. Hojjataa mootummaallee mindaa dabalaniifii, manneen jireennaallee jaaruuf waadaa galte. 163/2003 irrattti ibsameen angoo fi hojii Biiroo Daldala fi Misooma Gabaa Oromiyaa akka armaan gaditti ibsame jira. pdf - Free download Ebook, Handbook, Textbook, User Guide PDF files on the internet quickly and easily. mindaa haaraa bara 2019, Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota heera mootummaa federaalaatiin naannooleef kennamanii fi Naannoo keenya keessatti raawwataman irratti aangoo dhumaa fi isa ol'aanaa kan qabu yoo ta'u, dhimmoota naannoo murtii dhumaa argatan irratti dhaddacha ijibbaataan murtii dirqiisiisaa ta'e kennuuf aangeffameera. 2005 OROMIYA REVENUE AUTHORITY Page | 1 Pay your tax today for a bright future! SEENSA Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa buuura Labsii qaama raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa gurmeessuuf bahe lakk. 02/dh-40/2144tiin ragga'een qajeelfamni ce'umsi Iskeelii Mindaa qophaa'e. garuu waan Ummati kabajamaan kun qabu bakkatti deebisuuf sochiin taasifnu hanqachuu irraa, Biyyuma gabroomte, seenaama gabrummaa dhaalsiisaa jirra. Oromiyaa fi kilabootii isii ‘ulfinna dhamne' jedhanii dorgommii federeshiinii atileetiksii Itoophiyaa qopheessu cufaayyuu dhaaban Manni Murtii Keeniyaa Injifannoo Keeniyaattaa Raggaasise Nama Qaamaa Hir’uu Harkii Fi Miilli Isaa Hin Sossoone Shakkamaa Dha Jechuun To’annaa Jala Oolchan: Maatii. Baajanni bara 2011 Birrii biiliyoona dhibba 3 fi biiliyoona 46. Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa lakk. caalleef hojiifi mindaa irraa it-tisanii tursiisuun ni danda'ama. Yakkii yeroo kamiyyuu hawaasa keessatti uummamuu kan danda'u waan ta'eef kanaan wal-qabate adabbii yakkamtoota irratti fudhatamuun isaa waan haafu miti. Itoophiyaanis barana guyyaa kana waggaa 44’f kabajaa jirti. 1, 2008] Oromia Law Journal [Vol. 33,607 likes · 116 talking about this. Cooperative Bank of Oromia, Addis Ababa, Ethiopia. Fageessanii waa ilaaluun kana. Dhimmi kaffaltii fooyya'iinsa iskeelii mindaa barsiisotaa adeemsarra kan jirudha malee kan dagatame mitii jedha Biiroon Barnoota Oromiyaa. Baajanni bara 2011 Birrii biiliyoona dhibba 3 fi biiliyoona 46. Daayirektooreetii Qophii Karoora, Bittaa fi Bulchiinsa Faayinaasii. 1/2001 SEENSA Ol'aantummaa seeraa mirkaneessuudhaan amantaa ummataa horachuuf bilisummaa fi itti-gaafatamummaa abbaa seeraa qixa Heera Mootummaa irra jiruun hojiirra oolchuuf, akkasumas mirgaa fi dirqama muudamtoota gumiis haala wal fakkaatuun bakka tokkotti seera baasuun barbaachisaa. Sirreefama Iskeelii Miindaa Haaraa Bara 2012 Kan Hojjatoota Mootummaa Itoophiyaa. Geejjibni Finfinnee geessuu fi Finfinnee irraa ba’u marti dhaabatee jira. Madda Walaabuu Press on 11/28/2016 As of December 1, 2016 Oromo TV is on Satellite Broadcasting at AzerSpace 1/Africasat 1A, 46. Gurmaawina Gumii addaa, ramaddii, mindaa, durgoo, yaalaafi inshuuraansii, sadarkaa guddinaa, leenjiifi barnoota, ayyamaafi boqonnaa, jijjiirraa, gaggeeffamaafi faayidaalee biroo abbootii seeraafi. 15,133 likes · 143 talking about this. Rakkoon kira sassaabdummaa garuu maddi isaa hanqina baajataa, durgoo fi xinnaachuu fi ga'uu diduu mindaa hojjetaa hundaati. Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa. Kallacha Oromiyaa bara 25-lakk-37 by gaazexaa3kallacha3or. Kana taanaan akkaata murtiin adabbii ittiin m. Leenjii Raawwii Qaj. Guraandhalaa 06, 2020. Ragaa guutuu, unkaan dabalataa fi sirreefama mindaa hojjettoota mootummaa ji'a Adoolessaa bara 2006/2014 irraa eegalee taasifamu mul'isu torban lama keessatti akka ifaa taasifamuu ministeerri siiviil sarvisii beeksisee jira. Hojjataa mootummaallee mindaa dabalaniifii, manneen jireennaallee jaaruuf waadaa galte. Manni Marii Ministeerotaa walgahii idilee Hagayya 4, bara. Afan oromo tv drama keyword after analyzing the system lists the list of keywords related and the list of websites with related content, in addition you can see which keywords most interested customers on the this website. Sababa “Daballii ykn eda’uu mindaa kan gumgummii diddaa ummataa jiru dhaabachuu akka hin qabne barsiisotiin Oromiyaa keesssa bakka mara jiran walitti dhaamaa akka jiran kan beekame yeroo tahu. Kaffaltii Caasaa Haaraa. Amajjii 21, 2016. Hayilamaaram Gammadaa (1915 - 1970) qabsaawaa mirga Oromoo fi hoggantoota Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa isa tokko. Ani akkan naannoo Oromiyaa Waltajjii keessaa abbootii seenaa irraa qoraddheetti, jechuun Oromoota Tuulamas, Oromoota Macca Bahaa irraas isuman kanaa olitti ibsame kanaan dhagaye. Obbo Ahimad Huseen Sa'iid Obboluu. Qajeelfama foo'annoo fi filannoo humna namaa,. 1 1 Qormaanni biyyaalessaafi naannoo milkaainaan akka geggeeffamuuf qophiin haalduree xumuramaa jira Damee Mulaatuutiin Naannoo Oromiyaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa, 10ffaafi kan kutaa 8ffaa Caamsaa dhufurraa eegalee kennamu milkaainaan. Caffeen Oromiyaa qaama abbaa aangoo isa Ol’aanaa dha. Saba keessan tiksaa malee hin ajjeesinaa. Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa'inni HIV/AIDS keessatti sa - Tuesday, 26 December 2017 10:53. Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Hojiilee Investimantii Oromiyaa keessatti bifa kamiinu jiran , gibirri isaan kafalaniif Mootummaa Fedaraalaaf malee Oromiyaaf miti. 10/2010 hojjatooni yuuniyeeni waldaa hoji gamtaa omishtoota buna oromiyaa mindaa isaani kan ji'a tokko lammi keenya somaaleraa buqaa'anif gumaachanit jiru. Amma irra deebinee kan dubbannu hin jiru. 15,133 likes · 143 talking about this. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Fulbaana 12 bara 2009 Gatiin Gatiin qar. Dantaa sabaa fi biyyaaf dursa laatuun akkana. Kominikeeshinii Biiroo BLTO Oromiyaa, Addis Ababa, Ethiopia. 61/94tiin bulanii fi caasaa Mana Hojii isaaniif mirkanaa'ee hojii irra jiru keessatti gitoota hojii duwwaa fi baajata qaban irratti qofa ta'a. Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii harkatti galfachuuf nama kakkaasa. bilisummaa April 6, 2016 Leave a comment Share. ከሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽንለመገላገል እነዚህን 6 በጥናት ተረጋገጠ መፍትሔ ያድርጉ( 6 Research based solutions to. Guraandhalaa 06, 2020. Naannichaati Caffeen Oromiyaa hundaa ol gartuummaa fi aantuummaa isa filateeti,Caffeen Oromiyaa Dagaaginaa sirna Dimookiraasii fi dhugoomina bulchiinsaa gaarii fi qaamaa abbummaan hojjachaa jiru dha. “Abbaa Taayitaa” jechuun, Abbaa Taayitaa Daandiwwan Oromiyaa jechuudha. 1,2008] OromiaLawJournal[Vol. Nuti Oromoonni, jirattoonni Steeta Minnesota (Oromiyaa Xiqqoo), yaaminsa marii ummataa kan Gumiin Oromiyaa Addunyaa nu waameef owwaannee, guyyaa Hagayya 19, 2017, galma Hawaasa Oromoo Minnesota keessatti walgeenyee, haala yeroo ammaa Oromiyaa keeysa jiruu fii barbaachisummaa sadarkaa Addunyaatti ijaaramuuratti. Adeemsa Wayyaaneen daballii mindaa 58%tiin dabalee jettee gara 28%tti gadi deebisuun hojjettootaaf akka kanfalamuu gochaa jirtuu kana naannoo Oromiyaa qofa keessatti malee naannooleen Amhaaraa , Tigiraay fi Kibbaa hin hin mallatteesinuu mediadhan ibsa godhaa jechuun kan morman yeroo ta’uu ergamtootni Wayyaanee Oromiyaa bulchaa jirra jettuu. 1101A Hojjattoota Mootummaa irraa. Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa'inni HIV/AIDS keessatti sa - Tuesday, 26 December 2017 10:53. Seeraa Oromiyaa bifa haaraa fi haala sadarkaa tajaajilli abbaa seerummaa Naannichaa irra gahe tilmaama keessa galcheen irra deebiidhaan gurmeessu-un barbaachisaa ta’ee waan argameef; Akkaataa Heera Mootummaa Naan-noo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. Labsiin Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Note: ESAT is the front runner for making Fake News to create violence in Ethiopia. Oromia Communication Bureau, Finfinne, Addis Ababa. 33 qabuu fi hojiiwwan ijaarsaa adda addaa raawwachuun galma ga’iinsa karoora Guddinaa fi Tiraansfoormaashiinii marsa lammaffaatiif gahee bahuu dha. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 2) Himannaan naamusaa kun sababa humnaa 01 ta'een yeroo ji'a lamaa keessatti xumuuramuu yoo baate sababa humnaa 01 ta'e kana ibsuudhaan yeroon ittisaa kun ji'a tokkoof akka dheeratu barreeffamaan Mana Murtii Bulchiinsaa Komishinii Siviil Sarviisii Oromiyaa gaafachuun ni danda'ama. Warraaqsa hojjatootaa keessaa madduun guyyaa Mootummaa Gamtoomanii UN’n beekame ta’uu danda’eera. Oromoo fi Oromiyaaのメンバー149,937人。Baga Nagaan Dhuftani! 1) Garee kana keessatti arrabsoo, dhimma amantii, waantota safuu hin eegne post ykn share gochuun. Loltoonni biyyoota lamaanii kunneen. Daballii mindaa dabalatees, hojjattoota naannoo Oromiyaa keessa jiran 8,600 dabalatee hojjattoota akka biyyaatti jiran kuma 25 oliif dabaliin mindaa Birrii miliyoona 100 fi miliyoona 40 ol taasifameera. 8 agarsiisuun bara 2009tti qr. Showing 1 - 20 of 997 results. "Vaayiresii Koronaa Sadarkaa 'Pandemic' Yokaan Kan Lafa Bal’eensa. Finfinnee, Amajjii 1, 2012 (FBC) - Yuunvarsiitiin Harammaayaa barattoota badii raawwatanii argaman 77 irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Barnootaafi Leenjiin Teeknikaafi Ogummaa Ce'uumsa Diinagdee Biyya Keenyaaf Murteessaadha!. Qajeelfama Bittaa. Biyyattiittii kafaltii mindaa hojjettootaa ilaalchisee hojmaanni wal fakkaataan akka hin jirree fi hojjettoonni hojii wal qixaa fi wal fakkaataarra jiran kafaltii wal qixa akka hin qabne ni beekama. Sababa "Daballii ykn eda'uu mindaa kan gumgummii diddaa ummataa jiru dhaabachuu akka hin qabne barsiisotiin Oromiyaa keesssa bakka mara jiran walitti dhaamaa akka jiran kan beekame yeroo tahu. Murtii Caffee kana miseensonni Oromiyaa bakka bu’anii mana marii bakka bu’uutaafi federeeshinii keessa jiran sadarkaa federaalaa geessuun falmachuu danda’u. Akkuma karoorfametti sochiin kun guutummaa Oromiyaa keessatti, magaalota gurguddoo, magaalota baadiyyaa fi gandoota xixiqqo dabalatee adeemsifamuu eegale. Jeneraala Kamaal Galchuu, hoggana waraana Itoophiyaa moora 18 kan ture yoo ta’u bara 2006, waraana Itoophiyaa ganee, meeshalee garagaraa fi waraana 541 fudhatee biyya bahee ABOtti makame. Sirreefama Iskeelii Miindaa Haaraa Bara 2012 Kan Hojjatoota Mootummaa Itoophiyaa. Sarvaantii) Naannoo Oromiyaa” jedhamee waamamuu ni danda’a. Isin Poolisoonni Oromiyaa mindaa guyyaa lamallee qanansiiftee isin oolchuu hin dandeenyee jettanii saba keessan faallaa hin dhaabbatinaa. የቤተሰብ ወግ-የወ/ሮ ቤዛ ገ/ስላሴ /እማማ ፊሽካ / የህይወት ተሞክሮ. Saba keessan tiksaa malee hin ajjeesinaa. Ammaan tana warashaaleen dhunfaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiran keessatii Moormiin akka hin kaaneef eegumsii fi hordoffiin cimaan godhamaa jira. Kun aangoo Caffeeti. Horaa Bulaa!. 162/2003 Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromyaa Irra Deebiuun Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe Karoora guddinaa fi tiraansifoormeeshinii gama dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa karaa milkaaina qabuun hoijirra oolchuun ceumsa (transformation) kutaa dinagdee fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf qaama raawwachiiftuu Naannichaa irra. Dhugumatti ilmaan Oromoo ulaagaa kana guutan dhabaniitii kan namoota akkanaa mindeessaniif? ODP keessa bukoon hedduun akka jiru wantoota mul’isan keessaa kuni tokko. Haaluma kanaan sirreeffamni iskeelii mindaa kun Amajjii 1 bara 2009 irraa eegalee hojiirra kan oolu akka ta’e itti gaafatamaan Biiroo Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaan himaniiru. 00 ni sasaabama jedhamee kan karoorfame ta'us, tilmaama hanga ammati jiruun qr. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 49,675 views 32:58 Ibsa Haala Yeroo irratti Ministirri Muummee Dr Abiyyi OBNif Addaatti Kenan 03 01 2011 - Duration: 11:37. Bu’uuruma kanaan hirmaatota waamichi darbee fi kallattiin hirmaatan irratti dabalataan, Ogeessoota fayyaa toora intarneetitiin galmahanii keessa 100 calaluun akka. Mul'ata Bara 2012tti Bur/Dhintuutii Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun P/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu Danda'uu Uumuun B G Dhugomee Arguudha Arguudha!!!. Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa lakk. 87/97 irra deebiamee fooyyae lakk. Next article Bara Bajata Itti Aanutti Sirni Kafaltii Hojii Wal Qixaaf Mindaa Wal Qixaa Hojiirra Ooluu Ni Jalqaba. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har'a Caffeedhan ragga'e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har’a Caffeedhan ragga’e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan. Barnootaafi Leenjiin Teeknikaafi Ogummaa Ce'uumsa Diinagdee Biyya Keenyaaf Murteessaadha!. Saba keessan tiksaa malee hin ajjeesinaa. Jarri mindaa wayiituu hin qabanii, mindaan isaanii uummata Oromoo ture. Angoo fi Ga’ee Hojii Biiroo Daldala fi Misooma Gabaa Oromiyaa. Hojjettoota haala mija'aa humanii tursiisuu dadhabuu Immamata, tarsiimoo, labsii fi danbiileen ifa ta'e jiraachuu isaa. haata'uuti mee. 46/1994, Keewwata 49(3)(a)tiin Labsiin kun haala armaan gadiitiin labsameera. FEBRUARY 9, 2017 By Qeerrooin ODUU/NEWS1 COMMENT. Murtii Caffee kana miseensonni Oromiyaa bakka bu'anii mana marii bakka bu'uutaafi federeeshinii keessa jiran sadarkaa federaalaa geessuun falmachuu danda'u. Seenaa Duubaa. Carraa kana hundatti Fayyadamuun dirqama. Misooma Namaa Caffee Oromiyaa ibsaniiru. tif Dambii Qajeelfama Carraa Leenjii fi Barnoota Hoggansaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Da'wa Muslim. Yemen (يمني) 😭 Mootummoonni Addunyaa Siyaasaa ofiitiif jedhanii miskiina yemenii jalaa gubbaan boombii itti roobsanii biyya hiyyeettii godhanii ummata kana akkanatti beelaaf saaxilanii guyyaa guyyaan namoonni kumaan lakkaawwaman yemenitti sababa beelaan dhuman har'a garuu addunyaan sababa Corona Virus (COVID-19) kanaaf waywaatu. 52 gali kan taasisan yemmu ta'u amma immo tonboola "Lamitu Lamiif" jedhu 12,500 bituun qar. Kallacha Oromiyaa Obbo Caalaa Asaanaa mana jireenyaa Magaalaa D/Dolloo ganda Yabaloo keessaa qaban Lakk. Korichi dura-taaaafi itti-aanaa dura-taaaa dhaabbatichaa haaraas filateera. Koreen Giddu-galeessaa DhDUO imalasaa Hawattummaa Ayyaana Irreechaa baranaa waggoottan 15 darbanii qorate. DHDUO,, 225. Qabsoon warra Diaspora akka Malkaa Waabeeti, yeroo tokko guutee laga cambalaq godha, yeroo tokko hanqate qaqarsaa bacaq bacaq godha. Gurraandhala 29,2017 Mootummaan abbaa irree wayyaanee baatii darbe keessa barsiisota godinaalee Oromiyaa keessa jiran keessaa walitti qabuudhaan maqaa dabballii miindaa peersentii dhibbaa keessaa 95% ol- isiniif guddifna jechuun waadaa jabaa barsiisota kanneeniif galuudhaan walga,iin wayyaanee xumuramuun barsiisonni gara hojjii hojjii isaaniitti akka deebifaman godhamee turuun ni yaadatama. 02ldh-40l2l44tiin ragga'een qajeelfamni ce'umsi Iskeelii Mindaa qophaa'e. Jeneraala Kamaal Galchuu, hoggana waraana Itoophiyaa moora 18 kan ture yoo ta’u bara 2006, waraana Itoophiyaa ganee, meeshalee garagaraa fi waraana 541 fudhatee biyya bahee ABOtti makame. BMNO Obbo Umar Useen yaa'ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin "Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta'in sadarkaa dinagdeen irra ga'uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu. FDG kun itti fufinsi isaa mirkaneeffamee uummatni Oromoo tokkummaadhaan FDG kanatti makamaa deemaa jira; mootummaan Wayyaanee guyyaan itti hundeen buqqaatu dhiyaachun mirkana. Diinni yeroo hundaa Ummati inni gabroofatu barbaadu, akka dammaqu hin barbaadu. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from NASRE SHOW, QATAR, Doha. Koreen Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Vaayrasii koroonaa to'achuufi ittisuuf hundaa'e hojii hanga ammaatti hojjetame ilaalchisuun gabaasa isaa Preezdaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaaf dhiyeesse. Kana cinattis hiriyyootasaa waliin huqqubii buufachuutiin qarshii qabu olkaa’achaa akka dhufe hima. Biyyattiittii kafaltii mindaa hojjettootaa ilaalchisee hojmaanni wal fakkaataan akka hin jirree fi hojjettoonni hojii wal qixaa fi wal fakkaataarra jiran kafaltii wal qixa akka hin qabne ni beekama. "Dr Biqilaa Hurrisaa. Raawwii Iskeelii mindaa Komishiinii Siviil Sarviisii Federaalaa irraa Fulbaana OtrtOn fi \ Sadaasa 0212012 darbee ka'umsa gochuudhaan,Manni Maree Bulchiinsa MooturMaa Naannoo Oromiyaa Qajeelfama Raawwii Ce'umsa Iskeelii mindaa guyyaa 2610512012 Lakk. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 49,675 views 32:58 Ibsa Haala Yeroo irratti Ministirri Muummee Dr Abiyyi OBNif Addaatti Kenan 03 01 2011 - Duration: 11:37. Note: ESAT is the front runner for making Fake News to create violence in Ethiopia. Deebi'uun Lubbuu. Kanaaf, “Ye Selaam Hayil” ykn “humna nageenyaa” jechuun baadiyaa Oromiyaa mara keessatti ,jaarmaa cubbuu fi hammeenyaa Tigrooti fi OPDO’n ijaaruuf sochii irra jiran kun, dhiitama mirga dhala namoomaa ummata Oromoo irratti raawwachuuf qofa osoo hin taane, Oromoo fi Oromoo wal irratti duulchisuun Oromoon yakka akka wal irratti hojjetuuf shira xaxame ta’uu beekne, karoora sheexanaa. Dhugumatti ilmaan Oromoo ulaagaa kana guutan dhabaniitii kan namoota akkanaa mindeessaniif? ODP keessa bukoon hedduun akka jiru wantoota mul’isan keessaa kuni tokko. 40 arjomuu isaanii yaadannoo yeroo dhihoo ta’e, Ammas; sababa loolaatiin ummatoota midhaman keessa ummata godina shawaa bahaa aanaa. Bara Bara 24 23 Lakk. Sababa "Daballii ykn eda'uu mindaa kan gumgummii diddaa ummataa jiru dhaabachuu akka hin qabne barsiisotiin Oromiyaa keesssa bakka mara jiran walitti dhaamaa akka jiran kan beekame yeroo tahu. Gaaffiin kun gaaffii seera fi heeraan akkamusaamaas haala qabatamaa jireenya biyyattitiin deegarame tahuus deebisaan hoggansa ol'aanoo qamoolee kanaan kenname. 1101A Hojjattoota Mootummaa irraa. Waaqasaa Hagayya 30, 2016 Seensa. Yaadadhaa, kana dura gaafa Ob Baqqalaa Garbaa. Akkaataa deebi'ee kafalamu yeroosaa murtees- suu fi haaluma kanaan liqii fudhatame irratti waggaan dh-. Oromoon, Mirga addaa Finfinnee keessaa qabu eegamuufii miti. Tuulamni gosa Oromoo keessa tokko yoo ta'u baayyinaan giddu-galeessa Oromiyaa keessa jiraatu. Kaffaltii Caasaa Haaraa. PS fi MQN Aanaa Burqaa Dhintuu. Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa lakk. Keessumaa fiilmiin tokko nama 50 ol waan barbaaduuf otoo fiilmiin babal’atee akkuma bohaartiif oolu, carraa hojii bal’aas ni uuma. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Sochii Geejjibaa Oromiyaa 13082012 - Duration: 9 minutes, 13 seconds. Keessattuu, godina Shawaa Lixaa, Bahaa, Kibba lixaa ,Kaabaa fi GANF keessatti baay'inan argamu. Carraa kana hundatti Fayyadamuun dirqama. 02/dh-40/2144tiin ragga'een qajeelfamni ce'umsi Iskeelii Mindaa qophaa'e. Gosoota Tuulamaa. Kanaaf dorgomtootni yeroo beeksifni hojii kun qilleensarra oolu weebsaayitii keenyaan hordofuudhaan ragaa barnootaa keessan qabachuun dhuftanii kan galmooftan ta'uu beeksisa. Dhimmi kaffaltii fooyya'iinsa iskeelii mindaa barsiisotaa adeemsarra kan jirudha malee kan dagatame mitii jedha Biiroon Barnoota Oromiyaa. Gabaabumatti, schiin diinagdee naannoo Oromiyaa keessa jiru dhaabbatee jira. 142/2000," jedhamee waamamuu ni danda'a. Akka jecha pirezidaantii kanaatti investimentii tana warra biyya keessaa fi biyya alaa jiran ka dorgomuu dandahanitti irratti wal dorgoma. Yaadadhaa, kana dura gaafa Ob Baqqalaa Garbaa. Oromiyaa fi kilabootii isii ‘ulfinna dhamne' jedhanii dorgommii federeshiinii atileetiksii Itoophiyaa qopheessu cufaayyuu dhaaban Manni Murtii Keeniyaa Injifannoo Keeniyaattaa Raggaasise Nama Qaamaa Hir’uu Harkii Fi Miilli Isaa Hin Sossoone Shakkamaa Dha Jechuun To’annaa Jala Oolchan: Maatii. MWMF is a non-governmental, non-partisan, and non-profit organization, incorporated and registered in Washington, D. Hayilamaaram Gammadaa (1915 - 1970) qabsaawaa mirga Oromoo fi hoggantoota Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa isa tokko. BMG fi MKB Irrtatti qophaa’ee. Gabaasa Qeerroo Fulbaana 24,2014 Mootummaan Wayyaanee somba keenyaan afuura baafatee, fiigichaa fi dafqa keenyaan,aangoo isaa irratti umurii dheereffate,nuti umurii keenyatti barumsa utuu hin jedhin maatii keenya irraa adda baanee kaayyoo mootummaan galmaan geenya jennee saba keenyaanis jibbamnee, mootummaan Wayayanee ofii rakkina keessa of baasee firaa fi dachee isaa irratti badhaadhee kan. Afyaa'iin kun ibsa gaazexessootaaf kennanii akka beeksisanitti, yaa'iin Idilee 10ffaa kun, Adoolessa 07 Bara 2011 irraa eegalee kan banamu yoo ta'u, raawwii Hojii bara 2011 fi kallattii karoora bara 2012 qaamolee mootummaa sadanii fi kan mana hojii odiitara muummichaa Oromiyaa irratti mari'achuun ni raggaasisa jedhamee eegama. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Erga Oromoon Gullallee moyamee, uummanni akka loltoota Amaaraa kana mana-manaan hiratee sooru taasifame. 61/1994 (Akka Fooyya Oromia NRS Laws Ethiopian Legal Brief Seerota Keenya Files - 1 File Download Www. ===== [OBN 29 10 2010] Manni Maree Bakka Bu'oota Ummataa walga'iisaa har'aatin baajanni mootummaa federaalaa Birrii. Sababni isaa ifa. Taammanaa Bitimaatiin, Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii harkatti galfachuuf nama kakkaasa. Akka kanaatti gaafa guyaa 15/2006 [qibtata] halkan keessaa Sa’aa 3:00 booda dhukaasi guddaan Aanaa Calliyaa magaa geedoo keessatti sa’aa eeraaf loltoota Federaalaa fi human darbatamaa gidduutti gaageefamee jira. Namni dhimma baruu-barsiisuu qabu hin jiru jechuu kooti. Hojjataa mootummaallee mindaa dabalaniifii, manneen jireennaallee jaaruuf waadaa galte. ===== [OBN 29 10 2010] Manni Maree Bakka Bu'oota Ummataa walga'iisaa har'aatin baajanni mootummaa federaalaa Birrii. Raawwii Iskeelii mindaa Komishiinii Siviil Sarviisii Federaalaa irraa Fulbaana 08/2012 fi Sadaasa 02/2012 darbee ka'umsa gochuudhaan,Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Qajeelfama Raawwii Ce'umsa Iskeelii mindaa guyyaa 26/05/201 Lakk. Oromoo ajjeesuuf isin bobbaasuu danda'u. Akka addunyaatti rakkoowwan dubartoota irra gahaa jiru maqsuuf waligalteen mootummoota gamtoomaniin bara 1993tti bahe akka ibsutti miidhaan dubartootaa irratti dhaqqaban kanneen akka miidhaa qaamaa, miidhaa Xiin sammuu irratti geessisaa kan jiru yoo ta'u, rakkoleen kunniinis kan. Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa lakk. Biyyattiittii kafaltii mindaa hojjettootaa ilaalchisee hojmaanni wal fakkaataan akka hin jirree fi hojjettoonni hojii wal qixaa fi wal fakkaataarra jiran kafaltii wal qixa akka hin qabne ni beekama. G(2005) | Caamsaa 21, 2014 Gaaffiin Ummata Oromoo, Gaaffii haqaa akka ta’e, Wayyaaneenis deebii quubsaa akka hin laanne, Addunyaatu ragaa ba’a. Guyyaan Yaadannoo FDG Sadaasa 9, Caasaalee KQWUO hunda biratti sagantaa adda ta’een kabajame; Suuraalee Irreecha Bishooftuu Fi Sochii Warraaqsaa, Fulbaana 30,2012. Ayyaana Irreecha Oromoo: as one of the many ways to celebrate Oromummaa - By Iddoosaa Ejjetaa, Ph. 40 arjomuu isaanii yaadannoo yeroo dhihoo ta'e, Ammas; sababa loolaatiin ummatoota midhaman keessa ummata godina shawaa bahaa aanaa. Haaluma walfakkaatuun Iskootilaandi ogeeyyii fayyaa waggoottan sadi. Haala deemaa jiru irratti hubannaa barbaachisu Kumkummee Sirbaa Irraa Haala siyaasaa biyya Itophiyaa jedhamtu keessatti deemaa jiru hubachuuf hayyuu siyaasaa tahuu hin barbaachisu. PART ONE Getval Slnt Tide This ptoclarnatm may cited as ' 'Proclamation Provi& for the solidation of the Judicial Adminis- ration Commission of Regional of (hmia. Afyaa'iin kun ibsa gaazexessootaaf kennanii akka beeksisanitti, yaa'iin Idilee 10ffaa kun, Adoolessa 07 Bara 2011 irraa eegalee kan banamu yoo ta'u, raawwii Hojii bara 2011 fi kallattii karoora bara 2012 qaamolee mootummaa sadanii fi kan mana hojii odiitara muummichaa Oromiyaa irratti mari'achuun ni raggaasisa jedhamee eegama. Daballii mindaa dabalatees, hojjattoota naannoo Oromiyaa keessa jiran 8,600 dabalatee hojjattoota akka biyyaatti jiran kuma 25 oliif dabaliin mindaa Birrii miliyoona 100 fi miliyoona 40 ol taasifameera. 8 agarsiisuun bara 2009tti qr. “Mana Hojii” jechuun Mana Hojii Mootummaa mataa isaa danda’ee labsii ykn dambiidhaan dhaabbate ta’ee labsii Bulchiinsa Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 17/89 Keewwata 17, 18, 19 fi 20 akkasumas Dambii Bulchii- nsa Faaynaansii lakk. Dhugumatti ilmaan Oromoo ulaagaa kana guutan dhabaniitii kan namoota akkanaa mindeessaniif? ODP keessa bukoon hedduun akka jiru wantoota mul’isan keessaa kuni tokko. Rakkoo fi midhama ummata keenya nu ilaallataa jachuun Hojjattonnii Instiitiyuutii Leenjii ogeessota Qaamolee haqaa fi Qo'annoo Seeraa Oromiyaa, akkuma sabnii oromoo sababa daangaatiin naannoo somaaleerraa buqqaa'aniif mindaa ji'a tokkoo Qarshii 633,957. 1,2016] 68 JoornaaliiSeeraaOromiyaa[Jiil. Yaadadhaa, kana dura gaafa Ob Baqqalaa Garbaa. Isin Poolisoonni Oromiyaa mindaa guyyaa lamallee qanansiiftee isin oolchuu hin dandeenyee jettanii saba keessan faallaa hin dhaabbatinaa. Garuu fakkeenya tokko tokko kaasee, shira diinaa hubachuu fi “amma cufatanitti Danqarachuu” walitti fiduun fedha. During the last two decades the regional government has undertaken various activities to realize socio-economic transformation in the region. Ilmaan keessan boruuf maqaa badduu dhalchiftanii hin darbinaa. Ani akkan naannoo Oromiyaa Waltajjii keessaa abbootii seenaa irraa qoraddheetti, jechuun Oromoota Tuulamas, Oromoota Macca Bahaa irraas isuman kanaa olitti ibsame kanaan dhagaye. Waldhabins loltoota wayyaanee giduu jiru jabaatee itti fufee jira. Saba keessanitti aggaammattanii maqaas mataas hin dhabinaa. Wabi Fufa Feb 13, 2020. Itoophiyaanis barana guyyaa kana waggaa 44’f kabajaa jirti. 46/1994, Keewwata 49(3)(a)tiin Labsiin kun haala armaan gadiitiin labsameera. Waayee kana, kan ulfaataa isa godhu. Saba keessan tiksaa malee hin ajjeesinaa. kana jechuun hojjetaa ji’aan mindaa #Qr_2,682 argatuun wal qixa ta'a. Haaluma kanaan sirreeffamni iskeelii mindaa kun Amajjii 1 bara 2009 irraa eegalee hojiirra kan oolu akka ta’e itti gaafatamaan Biiroo Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaan himaniiru. Hubachisa Seenaa 1. 1 1 Qormaanni biyyaalessaafi naannoo milkaainaan akka geggeeffamuuf qophiin haalduree xumuramaa jira Damee Mulaatuutiin Naannoo Oromiyaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa, 10ffaafi kan kutaa 8ffaa Caamsaa dhufurraa eegalee kennamu milkaainaan. 02ldh-40l2l44tiin ragga'een qajeelfamni ce'umsi Iskeelii Mindaa qophaa'e. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo hoji-dhabdummaa kana sirnaan furuudhaaf hunda dura qabeenya Oromiyaan qabdu guutumaan guututti dhuunfachuu danda'uu qaba. 104/1997 fi Lak. SOBA YEROO AMMA QAMOONI MOTUMMAA ABO FI UMMATA WALITI BUSUF HOJJACHA JIRU Via Adem Misoma, Mudde 30, 2018 Note: ESAT is the front runner for making Fake News to create violence in Ethiopia. Mararaa Guddinaa: "Bu'aa bahiin siyaasa biyya kanaa anas bu'aa bahii keessa na galcheera" Bara Darbe yunivarsiitii irraa ari'amanitti deebi'anii barsiisuu kan eegalaniifi tibbanammoo Piroofeesarummaa waggoota kudhanii oliif jalaa ture kan argatan Piroofeesar Mararaa Guddinaa waliin turtiin taasifne kunooti dubbifadhaa. Fooyya’iinsi iskeelii mindaa barsiisota Oromiyaa eessa gahe? 'Sagaleen Obbo Lammaa OBN irraa uggurameera komii jedhu qulqulleessuu dandeenya'-Miseensa boordii OBN. Loltoonni biyyoota lamaanii kunneen. Caasaa Hawaasaa Haaraa SeeNuun Yeroo Dhiyootti Sirnaan Labsamuuf Jira Sadaasaa 21, 2011 Qoodi. Guraandhalaa 06, 2020. Qajeelfama Raawwii Ceumsa Iskeelii Mindaa 04-05-2012 WPSMQN Godinaalee 20 fi Bul. As US Portland Oregon keessa kan jiraatan. Hogganaan dhaaba OPDO tokko ifatti ummanni Oromoo gabrummaa jala jiraachuu yeroo dubbatu dhagahuun. DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. Waldhabins loltoota wayyaanee giduu jiru jabaatee itti fufee jira. Sababni isaa ifa. Dantaa sabaa fi biyyaaf dursa laatuun akkana. tif Dambii Qajeelfama Carraa Leenjii fi Barnoota Hoggansaa Naannoo Oromiyaa Lakk. pdf - Free download Ebook, Handbook, Textbook, User Guide PDF files on the internet quickly and easily. Biiroo Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa Oromiyaa karoora bara 2012 rakkoo hojii dhabdummaa naannoo keenna keessa jiru beekuudhan kallattii fuulduraa kaayuuf hoji-dhabeeyyii galmeessuun gara calaluutti deemu waan barbaaduuf dargageessi hojii carraawwan hojii naannichaa keessa jiran addaa baasuun qorannoo gaggeessuuf akka toluuf ragaa hojii dhabduummaa godinaalee fi magaaloonni caasaa keenyaa. Yaroo dhaadatan onneen isaani ni bokokkaa. Akka gabaasni kun ibsutti hojiin gama kanaan hanga ammaatti hojjetamaa jiru bu’aa qabe essa ta’uudha. Daayireektarri Qophii Karooraa,Bittaa fi Bulchiinsa Faayinaansii ittiwaamamni isaa Komishinara Karooraa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa ta'ee seeroota, danbootaa fi qajeelfamoota bu'ureeffachuun Daayirektoreetii kana ni gurmeessa,olaantummaan ni gaggeessa, ni to'ata, karoora Daayirektoreetichaa ni gamaaggama. Geejjibni Finfinnee geessuu fi Finfinnee irraa ba’u marti dhaabatee jira. Madda Walaabuu Press on 11/28/2016 As of December 1, 2016 Oromo TV is on Satellite Broadcasting at AzerSpace 1/Africasat 1A, 46. Fageessanii waa ilaaluun kana. Jeneraala Kamaal Galchuu, hoggana waraana Itoophiyaa moora 18 kan ture yoo ta’u bara 2006, waraana Itoophiyaa ganee, meeshalee garagaraa fi waraana 541 fudhatee biyya bahee ABOtti makame. 9 posts published by dhaamsa ogeetti during December 2013. Misooma Namaa Caffee Oromiyaa ibsaniiru. 00 ni sasaabama jedhamee kan karoorfame ta'us, tilmaama hanga ammati jiruun qr. Godina Arsii ona roobee gandoota baadiyyaa 32 keessatti buusii ijaarsa dhaaban. Sababa "Daballii ykn eda'uu mindaa kan gumgummii diddaa ummataa jiru dhaabachuu akka hin qabne barsiisotiin Oromiyaa keesssa bakka mara jiran walitti dhaamaa akka jiran kan beekame yeroo tahu. Deebi'uun Lubbuu. Dhimma barsiisotaa fi mootummaa itoophiyaa irratti yaada keessan barbaanna ! (Inboxn) ︎Haaluma woliigalaa diinagdee biyyi keenya irra jirtuun wol. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har'a Caffeedhan ragga'e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan. BMNO Obbo Umar Useen yaa'ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin "Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta'in sadarkaa dinagdeen irra ga'uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha" dubbataniiru. Gabaabumatti, schiin diinagdee naannoo Oromiyaa keessa jiru dhaabbatee jira. Saba keessan tiksaa malee hin ajjeesinaa. Tooftaaleen muraasni ani isin gorsu: 1) Atakaroo siyaasaa keessaa baanee Ogeessa haa taanu. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 540 views; 3 weeks ago; This item has been hidden. 52 gali kan taasisan yemmu ta'u amma immo tonboola "Lamitu Lamiif" jedhu 12,500 bituun qar. Next article Bara Bajata Itti Aanutti Sirni Kafaltii Hojii Wal Qixaaf Mindaa Wal Qixaa Hojiirra Ooluu Ni Jalqaba. Oromoo ajjeesuuf isin bobbaasuu danda'u. Yaadadhaa, kana dura gaafa Ob Baqqalaa Garbaa. Isaan keessaa: Aangoo, Hamilee, Gammachuu, Ilmaan isaa(Kan baqates deebi’eefii jira), Qabeenya guddaa Oromiyaa jiituu…fikkf. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Goba Town Public Service and Human Resource Development Office, Government Organization, ethiopia, Goba. Labsiin Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Hojjatootni Inistiitiyuuti Qorannoo Qonnaa Oromiyaa kanaan dura gargaarsa lamilee buqqa'aniif mindaa isaanii irraa kutuun qar. Barnootaafi Leenjiin Teeknikaafi Ogummaa Ce'uumsa Diinagdee Biyya Keenyaaf Murteessaadha!. Freedom For Oromia(Oromiyaa) Thursday, May 1, 2014. 49,530 likes · 1,061 talking about this. pdf - Free download Ebook, Handbook, Textbook, User Guide PDF files on the internet quickly and easily. Inistitiiyuutii Leenjii Ogeessoota Qaamolee Haqaa Fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa 2005 v 3. 19 Bitootessa 8 3bara Caamsaa bara2008 2009 Gatiin Gatiin qar. Erga Oromoon Gullallee moyamee, uummanni akka loltoota Amaaraa kana mana-manaan hiratee sooru taasifame. DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. Kaffaltii Caasaa Haaraa. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. FILANNOO 2015 DURA ABO LAAMSHEESSUU !! FINIINEE FINFINNEE (1991) GULLALLEETI. Afyaa'ii Gabaasa Waajjira Caffee irratti kennan Qaamoleen Mootummaa sadeenuu mootum maadha kan jedhan Afyaa'iin Caffee Kab. Dantaa sabaa fi biyyaaf dursa laatuun akkana. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. OBN Oromiyaa OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 13,618 views. 250,000 galii taasisuuf hojachaa jiru. Hojjetaan kuni ji'uuman #Qr_259. Iskeelii sirreeffama mindaa. 8/1990 Kee- wwata 17 bu'uureffachuun kan raawwatamu ta' a. Yaadadhaa, kana dura gaafa Ob Baqqalaa Garbaa. Naannoo Oromiyaa fi diyaaspooraa ta`ee biyya alaa kan jiraatu b) Magaalaa itti gurmaa`u keessatti walitti aanee waggaa 2 fi isaa ol kan jiraatee fi kan jirachaa jiru c) Hojjetaa mootummaa yoo ta`ee jirataa magaalaa sanaa ta`ee mana hojii mootummaa keessatti hojjataa ta`eekan hojjachaa jiru ta`u isaa ragaa kan dhiyyefatu. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Hojii ijaarsa daandii baadiyaatiif mindaa oppireeterootaa fi baasii kanaaf barbaachisu kan dandau dorgomtoota taa. Kanaaf jecha mootummaan dabala mindaa labse haa kennu ykn labsiin sun sirriii akka hin ta'iin irra deebi'ee ha mirkanessu jedhu. Yuunvarsiitiin Harammayaa barattoota yuunvarsiiticha keessatti nageenyi akka hin jiraannee fi adeemsii baruu f. Biyyattiittii kafaltii mindaa hojjettootaa ilaalchisee hojmaanni wal fakkaataan akka hin jirree fi hojjettoonni hojii wal qixaa fi wal fakkaataarra jiran kafaltii wal qixa akka hin qabne ni beekama. January 31, 2019 · "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Lafa, qabeenyaa lafa jalaa jiru fi qilleensa Oromiyaa guutummaatti to'annoo ummata Oromoo jala galchuu qofatu gaaffii ummata Oromoo deebisa. Qabsoon jalee barbadaa Ibidda Hindheessaati. Isheetuun wal utubanii, waldeeggaruuniifi fayyadamummaa uummataa karaa giddu galeessa godhateen waliin hojjechuu akka qaban ibsan. 132/2003 fi labsii Bulchiinsa hojjatoota Mootummaa Oromiyaa lakk 61/94 keewwata 50/3 fi 88/2'n kennameef qajelfamoota Onnachiiftuu Carraa Barumsaa fi Leenjii Ogeeyyii Fayyaa Naannoo Oromiyaa mindaa qofa kaffaluuf kan itti waligale jedhuudha. Beeksisa Hojii fi Odeeffannoo wayitawaa. 15,133 likes · 143 talking about this. "Dr Biqilaa Hurrisaa. As US Portland Oregon keessa kan jiraatan. haata'uuti mee. Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 540 views; 3 weeks ago; This item has been hidden. malaammaltummaa Oromiyaa hundeessuuf bahe labsii 71/1995 guutuu fi mindaa fi faayidaalee barbaachisuu kennuun garichaaf yookiin qondaaltichaaf haala hojii ni mijeessa. https://bbc. Leenjii Raawwii Qaj. BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti. Hojjettoonni Abbaa Taayitaa Eegumsa Naanoo, Bosonaa fi Jijjiirrama Qilleensa Oromiyaa mindaa ji'aa guutuu, walumaagalatti Birrii 314, 000 arjoomaniiru. ከሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽንለመገላገል እነዚህን 6 በጥናት ተረጋገጠ መፍትሔ ያድርጉ( 6 Research based solutions to. Guyyaan Yaadannoo FDG Sadaasa 9, Caasaalee KQWUO hunda biratti sagantaa adda ta’een kabajame; Suuraalee Irreecha Bishooftuu Fi Sochii Warraaqsaa, Fulbaana 30,2012. 445 irra ture guddina %14. Seensa Biiroon Siivil Sarvisii fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa tajaajiloota uummanni Naannichaa manneen hojii Siivil Sarvisii irraa argachuu qaban fooyyessuuf meeshaaleen riifoormii gara garaa akka hojii irra oolan taasisaa tureera. Ibsa hubannoof: Kun lola Oromoo fi Oromiyaa dadhabsiisuuf godhamu; ABO: Kaayyoo, Wareegamaa fi Galma; Bosonaa Gara UNtti: Adeemsa TPLF Waggaa 26; BARRI KUN BARA OROMOO FI OROMIYAAN MILKAAWAN HAA TAHU; DHIIGNI QEERROO KAARDII UMMATA ITTIIN SOSSOBANII MITI! Waliigaltee Dadhabbii Malee Gatii Hin Qabne; Gadaa. Qamooni Motummaa yeroo amma soba fi Olola dhara darbachuu Irra darbee Soba Aada fi Safuu Oromoofallisuu baballisu jirtu. Isin Poolisoonni Oromiyaa mindaa guyyaa lamallee qanansiiftee isin oolchuu hin dandeenyee jettanii saba keessan faallaa hin dhaabbatinaa. Qeerroon dargaggootni Magaalaa Neqemtee fi uummatni Daldaltootni Sabboontootni Oromoo guutummaatti mana daldalaa isaanii manneen nyaataa fi hoteelotni cufamanii tajaajila. Manni Marii Ministeerotaa walgahii idilee Hagayya 4, bara. Keessumaa fiilmiin tokko nama 50 ol waan barbaaduuf otoo fiilmiin babal’atee akkuma bohaartiif oolu, carraa hojii bal’aas ni uuma. 40 arjomuu isaanii yaadannoo yeroo dhihoo ta'e, Ammas; sababa loolaatiin ummatoota midhaman keessa ummata godina shawaa bahaa aanaa. Mana hojichaa yookiin dhaaabbata misoomichaa keessatti mallattoon hir'inaa naamusaa hojimaata badaa fi. Investimentii biyyaallee guddisuuf karoora qabdi. Muddee 25,2013 Finfinnee Gaaffii dabalinsa miindaan wal qabatee finiinaa ture ittuma fufuun hojjettootni hidha abbayyaa gaaffii kana itti fufinsaan gaafachuu irraa isin duuba falmattoota bilisummaa jira jechuun Wayyaaneen hojjettoota 31 hojii irraa ariite Bittinnaa'uu keessa mootummaa tasgabbeessuuf wayyaaneen shira shirte keessaa wayyaaneen projektii hidha abbayyaa eegaluu dha. Barsiisotni Magaala FF "Mindaa argachaa jirruun jiraachuu hin dandeenye; mindaan mootummaan dabale jedhu ittuu rakkoo keenya hammeesse waan ta'eef hanga gaaffiin keenya deebii quubsaa argatutti hin barsiisnu; qabsoo eegalle itti fufna!" jechuun ijjannoo isaanii cimsatanii gara diddaa cimaatti seenuuf of qopheessaa, wal ijaaraa jiru. Kun aangoo Caffeeti. Marii kanarratti yaadoonni ka'aan. Recent Posts. 80 gibiraa fi #Qr_187. 1,2008] OromiaLawJournal[Vol. Waaqasaa Hagayya 30, 2016 Seensa. Hayilamaaram Gammadaa (1915 - 1970) qabsaawaa mirga Oromoo fi hoggantoota Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa isa tokko. Murtii Caffee kana miseensonni Oromiyaa bakka bu’anii mana marii bakka bu’uutaafi federeeshinii keessa jiran sadarkaa federaalaa geessuun falmachuu danda’u. 12,161 likes · 19 talking about this. Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu (autonomy) heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda'a. Isin Poolisoonni Oromiyaa mindaa guyyaa lamallee qanansiiftee isin oolchuu hin dandeenyee jettanii saba keessan faallaa hin dhaabbatinaa. 2) Himannaan naamusaa kun sababa humnaa 01 ta'een yeroo ji'a lamaa keessatti xumuuramuu yoo baate sababa humnaa 01 ta'e kana ibsuudhaan yeroon ittisaa kun ji'a tokkoof akka dheeratu barreeffamaan Mana Murtii Bulchiinsaa Komishinii Siviil Sarviisii Oromiyaa gaafachuun ni danda'ama. Labsii Lakk. Lafa, qabeenyaa lafa jalaa jiru fi qilleensa Oromiyaa guutummaatti to'annoo ummata Oromoo jala galchuu qofatu gaaffii ummata Oromoo deebisa. Murteessuuf. Guyyaan Yaadannoo FDG Sadaasa 9, Caasaalee KQWUO hunda biratti sagantaa adda ta’een kabajame; Suuraalee Irreecha Bishooftuu Fi Sochii Warraaqsaa, Fulbaana 30,2012. 15,133 likes · 143 talking about this. Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu (autonomy) heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda’a. 162/2003n qacaramne tokko gibiraa mindaa kaffaluuf dirqamaa hin qabu, sababni isaa. Hojjataa mootummaallee mindaa dabalaniifii, manneen jireennaallee jaaruuf waadaa galte. POPULAR CATEGORY. 445 irra ture guddina %14. 1/2007 jedhamee waamamuu ni danda'a. Qabeenya Oromiyaa yoo dhuunfate hawwii imaammataa hiyyummaa hirdhisuu galmaan gahuudhaaf, imaammata bilisa ta'eefii baajata ni qabaata jechuudha. mindaa haaraa bara 2019, Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota heera mootummaa federaalaatiin naannooleef kennamanii fi Naannoo keenya keessatti raawwataman irratti aangoo dhumaa fi isa ol'aanaa kan qabu yoo ta'u, dhimmoota naannoo murtii dhumaa argatan irratti dhaddacha ijibbaataan murtii dirqiisiisaa ta'e kennuuf aangeffameera. Mirga Hojii Wal-Qixaafi Mindaa Wal-Qixaa Argachuu 84 3. Aanaaleefi Bulchiinsi Magaalotaa baajatni jijjiirraa barsiisaaf isaan qabachuu qaban mindaa sadarkaa guddinaa barsiistotaa isa fiixee gosa barnootaa, sadarkaa barnootaafi baayi’ina barsiisaa sadarkaa. Waayee kana, kan ulfaataa isa godhu. Camas 2009. download qajeelfama adda addaa 2011 free and unlimited. ( Jawar Mohamamd irraa) Haasaan Obbo Lammaa Magarsaa jidduu kana godhe ijoo marii tibbanaa tahee alaa manattis irraa dubbatamaa jira. Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Komishinii Karooraa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa Message from the Commissioner. Keewwata 5:— Mindaa Liqiidhaan Hojjetootaaf Kennamu Ji' aji' aan kaffalamee kan dhumu ta' ee, hojjetoota dhaabbii Mootummaa Naannoo Oromiyaaf dhimmota barr- baachisaa ta' aniif kaffaltii mindaa dur- saan kennuu fi akkaataa deebi'ee kaf- falamu yeroosaa murteessuu fi haaluma kanaan liqii fudhatame irratti waggaan dhalaa akkataa Baankiin. Nannoo Oromiyaa malee nannoon hundi akkasumaas Federaalli mindaa qaamolee kanaaf dabalee osoo jiruu kan Oromiyaaf dabalamuu dhabuun mirga walqixxummaa heeraan kabajame mulquudha. Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa’inni HIV/AIDS keessatti sa - Tuesday, 26 December 2017 10:53. Waayee kana, kan ulfaataa isa godhu. Sirreefama Iskeelii Miindaa Haaraa Bara 2012 Kan Hojjatoota Mootummaa Itoophiyaa. 79/1996, Lak. Leenjii Raawwii Qaj. Naannoo Oromiyaa keessa barsiisota gulantaa adda addaa irratti hojjetan kuma 200 caalantu jira. Barsiisotni Magaala FF "Mindaa argachaa jirruun jiraachuu hin dandeenye; mindaan mootummaan dabale jedhu ittuu rakkoo keenya hammeesse waan ta'eef hanga gaaffiin keenya deebii quubsaa argatutti hin barsiisnu; qabsoo eegalle itti fufna!" jechuun ijjannoo isaanii cimsatanii gara diddaa cimaatti seenuuf of qopheessaa, wal ijaaraa jiru. 40 arjomuu isaanii yaadannoo yeroo dhihoo ta’e, Ammas; sababa loolaatiin ummatoota midhaman keessa ummata godina shawaa bahaa aanaa. With the implementation of the new Addis Ababa Master Plan, and the annexation of these and other districts in Central Oromiyaa, Oromiyaa will be divided into West Oromiyaa and East Oromiyaa. 46 19 Bitootessa 8 bara 2008 Lakk. Gaaffiin kun gaaffii seera fi heeraan akkamusaamaas haala qabatamaa jireenya biyyattitiin deegarame tahuus deebisaan hoggansa ol'aanoo qamoolee kanaan kenname. Note: ESAT is the front runner for making Fake News to create violence in Ethiopia. Waajjirri Eegumsa Fayyaa karoorafi raawwiii tajaajila fyyaa Haadholee fi Daa'imanii fi Sirna Nyaataa( RMNCH-N) bara 2010 fi karoora 2011 irratti mari'achuuf Buufaalee fayyaa 105 Hospitaalota 7 fi WEFA 26 irraa Qindeesitoota sagantaa fi IG waliin 22-23/12/2010 Galma Dhaabbata Leenjii Fayyaa Hawaasaa Oromiyaa- Itayyatti qopheessee jira. Akkaataa deebi'ee kafalamu yeroosaa murtees- suu fi haaluma kanaan liqii. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 49,675 views 32:58 Ibsa Haala Yeroo irratti Ministirri Muummee Dr Abiyyi OBNif Addaatti Kenan 03 01 2011 - Duration: 11:37. Yuunvarsiitiin Harammayaa barattoota yuunvarsiiticha keessatti nageenyi akka hin jiraannee fi adeemsii baruu f. Barnootaafi Leenjiin Teeknikaafi Ogummaa Ce'uumsa Diinagdee Biyya Keenyaaf Murteessaadha!. 61/1994, Lak. Dhugumatti ilmaan Oromoo ulaagaa kana guutan dhabaniitii kan namoota akkanaa mindeessaniif? ODP keessa bukoon hedduun akka jiru wantoota mul’isan keessaa kuni tokko. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Hiikaa Jechootaa. • Iskeelii mindaa, durgoo adda addaa fi kaffaltiiwwan hojjattota mootummaa kan biroo akkaataa hayyamameen raawwatamuu Oromiyaa Lakk. Kaffaltii Caasaa Haaraa. Keewwata 2 Hiikaa Akkaataan jechichaa hiikaa biroo kan kennisiisuu yoo ta'e malee qajeelfama kana keessatti hiikaa armaan gadii ni qabaatu 1. 61/1994 akkuma jirutti ta'ee Bulchiinsi hojjettoota Biirichaa qajeelfama Manni Maree Bulchiinsa Naannichaa baasuun raawwatama. in/3cnDXxo. Saba keessanitti aggaammattanii maqaas mataas hin dhabinaa. Murtii Oromiyaa jechuu dha. Hubachisa Seenaa 1. (September 29, 2013) - An estimated 2-3 million festival goers and pilgrims celebrated this year's Irreecha at Hora Arasadi in Bushoftu, Oromiyaa, despite Woyane's attempt to disrupt the Oromo National Holiday with trivial distractions in the capital. Otoo abdiin Oromoo keenyaa inni cimaan kun jiraachuu baatee, yoon silaa hundi keenya: Azbixee fi Gonnixee, Aadafris-ii fi Ashabbir, Difaabbaachaw-uu fi Gizaachaw, Laxxibaluu fi Ziqqibaluu, Aalgaanash-ii fi Yawhaalaash faa taaneeti turre. 33 qabuu fi hojiiwwan ijaarsaa adda addaa raawwachuun galma ga’iinsa karoora Guddinaa fi Tiraansfoormaashiinii marsa lammaffaatiif gahee bahuu dha. Iskeelii sirreeffama mindaa. “Mana Hojii” jechuun Mana Hojii Mootummaa mataa isaa danda’ee labsii ykn dambiidhaan dhaabbate ta’ee labsii Bulchiinsa Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Uwwisaa Wabummaa Bakka Buutoota Itiyoophiyaanota biyya arabaa jiraataniif kennamu 1. Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii harkatti galfachuuf nama kakkaasa. 141 curtidas · 278 falando sobre isso. Shira dhokataa kana keessatti qabiyyee barnootaa fi kaarikulamii qorannoo irratti hin hundoofneen barattoota doomsuun bakka olaanaa qabaata. https://bbc. 4 walitti qabama jedhamee yaadama. Karoora Galii fi Baasii Mootummaa Galiin idilee Mootummaa Naannoo Oromiyaa bara 2008 keessa qar. 79/1996, Lak. 1/2001 SEENSA. Gaafa OPDOn dibbee warraaqsa diinagdee rukuttu san gorsa armaan gadii laanneefi turre. Taammanaa Bitimaa irraa | Fulbaana 12, 2014 DURADUBBII Barri isaa walakkeessa bardhibbee 19 fi shantamootaa (“1950s) keessa. Sudaan preezdaanti duraanii Omar Al Bashir Mana Murtii Yakkaa Idila… Atleettootaa fi leenjistoota bu’aa galmeessaniif. 19 Bitootessa 8 bara Waxabajjii 2008 8 bara 2009 Gatiin Gatiin qar. Kan mormu yoo jiraate, guyyaa beeksifni kun bahee jalqabee hanga guyyaa 20tti waajjira Misoomaa fi Manaajimentii Lafa. pdf - Free download Ebook, Handbook, Textbook, User Guide PDF files on the internet quickly and easily. PS fi MQN Aanaa Burqaa Dhintuu. Biiroon Barnoota Oromiyaa maallaqa fooyya'iinsa iskeelii mindaa brsiisotaaf barbaachisu birrii biiliyoona 7'tti siiqu qorachuun biiroon maallaqa fi misooma dinagdee Oromiyaa akka raawwachiisufii dabarsuu himan. Akkuma karoorfametti sochiin kun guutummaa Oromiyaa keessatti, magaalota gurguddoo, magaalota baadiyyaa fi gandoota xixiqqo dabalatee adeemsifamuu eegale. Gaafii guddaan karaa afraffaa kanarratti ka'uu danda'u garuu, jara kanaaf mindaa ykn baasii kennuu dhaaf maallaqni issaa dhufa? kan jedhu dha. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 10,567 views. shirri wayyaanootaa maqaa Biyya misoomsuu jedhuu Finfinnee irratti raawwatamaa jiru, itti fufiinsa shiroota isaanii Naannoo Oromiyaa keessatti bifa gara garaan raawwachaa jiraniiti. Nannoo Oromiyaa malee nannoon hundi akkasumaas Federaalli mindaa qaamolee kanaaf dabalee osoo jiruu kan Oromiyaaf dabalamuu dhabuun mirga walqixxummaa heeraan kabajame mulquudha. Amma irra deebinee kan dubbannu hin jiru. Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Komishinii Karooraa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa Message from the Commissioner. Mata Duree Gabaabaa Qajeelfamni kun Qajeelfama Bulchiinsa Baajataa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk FA-4/2004 jedhamee waamamuu ni dandaa. Hogganaa Itti aanaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Obbo Alamaayyoo Asaffaa fooyya'iinsi iskeelii mindaa hojjettootaa kun sababa maallaqni yeroodhaan hin gadhiifamneef harkifate malee waan adeemsarra jirudha jedhan. Gaaffiin kun gaaffii seera fi heeraan akkamusaamaas haala qabatamaa jireenya biyyattitiin deegarame tahuus deebisaan hoggansa ol'aanoo qamoolee kanaan kenname. Hogganaan dhaaba OPDO tokko ifatti ummanni Oromoo gabrummaa jala jiraachuu yeroo dubbatu dhagahuun. PS fi MQN Aanaa Burqaa Dhintuu. Iskeelii sirreeffama mindaa. Naannoo Oromiyaa keessa barsiisota gulantaa adda addaa irratti hojjetan kuma 200 caalantu jira. Dhaadachuun Mootota Impaayera Itoopiyaa aadaa da. Topping the worldwide list of countries receiving aid from the US, UK, and the World Bank, the nation has been receiving $3. Keewwata 2 Hiikaa Akkaataan jechichaa hiikaa biroo kan kennisiisuu yoo ta'e malee qajeelfama kana keessatti hiikaa armaan gadii ni qabaatu 1. FDG kun itti fufinsi isaa mirkaneeffamee uummatni Oromoo tokkummaadhaan FDG kanatti makamaa deemaa jira; mootummaan Wayyaanee guyyaan itti hundeen buqqaatu dhiyaachun mirkana. guddisuuf hojjetamaa jira. Inistitiiyuutii Leenjii Ogeessoota Qaamolee Haqaa Fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa 2005 v 3. Kufaatiin erga uumamee booda sababa sababa hin taane tarreessuun hin barbaachisu. Horaa Bulaa!. Bara Bara 24 23 Lakk. Mootummaan itophiyaa hojjattoota isaaf dabaallii miinda taasisuufi, gama biraatiin qaaloominnii jireenyaa akka dabalamuu shakkaama jira. Heerri keenya. kaleesa fulb. 2) "Caffee" jechuun bu'uura Heera Mootummaa Naannichaa Fooyya'ee Bahe, Labsii Lakkoofsa 46/1994, Keewwata 46 (1) tiin, kan hundeeffame, qaama seera baasaa fi abbaa aangoo ol'aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. Waajjira PS fi MQN. Mirga Hojii Wal-Qixaafi Mindaa Wal-Qixaa Argachuu 84 3. Dhugumatti ilmaan Oromoo ulaagaa kana guutan dhabaniitii kan namoota akkanaa mindeessaniif? ODP keessa bukoon hedduun akka jiru wantoota mul'isan keessaa kuni tokko. Sochiin kun gochaa homnootni mormitoota dhaabbilee siyaasaa Habashaa fi tarkaanfii humnaa wayyaaneen. Akka jecha pirezidaantii kanaatti investimentii tana warra biyya keessaa fi biyya alaa jiran ka dorgomuu dandahanitti irratti wal dorgoma. Mana Lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa hundeessuuf guyyoota soddoma keessatti Sinoodosii Qulqulluun akka deebii kennu koreen qindeessitu gaafate. 9 ta'uun ragga'e. 15,133 likes · 143 talking about this. 8 agarsiisuun bara 2009tti qr. Isaan keessaa: Aangoo, Hamilee, Gammachuu, Ilmaan isaa(Kan baqates deebi’eefii jira), Qabeenya guddaa Oromiyaa jiituu…fikkf. Galiin idilee Mootummaa Naannoo Oromiyaa bara 2008 keessa qar. Dantaa sabaa fi biyyaaf dursa laatuun akkana. Kallacha Oromiyaa bara 25-lakk-37 by gaazexaa3kallacha3or. pdf - Free download Ebook, Handbook, Textbook, User Guide PDF files on the internet quickly and easily. Nuti Oromoonni, jirattoonni Steeta Minnesota (Oromiyaa Xiqqoo), yaaminsa marii ummataa kan Gumiin Oromiyaa Addunyaa nu waameef owwaannee, guyyaa Hagayya 19, 2017, galma Hawaasa Oromoo Minnesota keessatti walgeenyee, haala yeroo ammaa Oromiyaa keeysa jiruu fii barbaachisummaa sadarkaa Addunyaatti ijaaramuuratti. Caffeen Oromiyaa qaama abbaa aangoo isa Ol’aanaa dha. Yeroo kanatti jireenyi Oromoo jijjiirama sirnaa keessa tur. Dhimmi kaffaltii fooyya'iinsa iskeelii mindaa barsiisotaa adeemsarra kan jirudha malee kan dagatame mitii jedha Biiroon Barnoota Oromiyaa. Gurraandhala 29,2017 Mootummaan abbaa irree wayyaanee baatii darbe keessa barsiisota godinaalee Oromiyaa keessa jiran keessaa walitti qabuudhaan maqaa dabballii miindaa peersentii dhibbaa keessaa 95% ol- isiniif guddifna jechuun waadaa jabaa barsiisota kanneeniif galuudhaan walga,iin wayyaanee xumuramuun barsiisonni gara hojjii hojjii isaaniitti akka deebifaman godhamee turuun ni yaadatama. Barsiisotni Magaala FF "Mindaa argachaa jirruun jiraachuu hin dandeenye; mindaan mootummaan dabale jedhu ittuu rakkoo keenya hammeesse waan ta'eef hanga gaaffiin keenya deebii quubsaa argatutti hin barsiisnu; qabsoo eegalle itti fufna!" jechuun ijjannoo isaanii cimsatanii gara diddaa cimaatti seenuuf of qopheessaa, wal ijaaraa jiru. Recent Posts. Qabeenya Oromiyaa Saamsisaa Hoji-dhabdummaa Hir'isuun hin dandayamu Qabeenya Oromiyaa Saamsisaa Hoji-dhabdummaa Hir'isuun hin dandayamu. Sudaan preezdaanti duraanii Omar Al Bashir Mana Murtii Yakkaa Idila… Atleettootaa fi leenjistoota bu’aa galmeessaniif. kana jechuun hojjetaa ji’aan mindaa #Qr_2,682 argatuun wal qixa ta'a. Isin Poolisoonni Oromiyaa mindaa guyyaa lamallee qanansiiftee isin oolchuu hin dandeenyee jettanii saba keessan faallaa hin dhaabbatinaa. Kanaaf, “Ye Selaam Hayil” ykn “humna nageenyaa” jechuun baadiyaa Oromiyaa mara keessatti ,jaarmaa cubbuu fi hammeenyaa Tigrooti fi OPDO’n ijaaruuf sochii irra jiran kun, dhiitama mirga dhala namoomaa ummata Oromoo irratti raawwachuuf qofa osoo hin taane, Oromoo fi Oromoo wal irratti duulchisuun Oromoon yakka akka wal irratti hojjetuuf shira xaxame ta’uu beekne, karoora sheexanaa. 4 walitti qabama jedhamee yaadama. Yakkii yeroo kamiyyuu hawaasa keessatti uummamuu kan danda’u waan ta’eef kanaan wal-qabate adabbii yakkamtoota irratti fudhatamuun isaa waan haafu miti. 1 1 Qormaanni biyyaalessaafi naannoo milkaainaan akka geggeeffamuuf qophiin haalduree xumuramaa jira Damee Mulaatuutiin Naannoo Oromiyaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa, 10ffaafi kan kutaa 8ffaa Caamsaa dhufurraa eegalee kennamu milkaainaan. 52 gali kan taasisan yemmu ta'u amma immo tonboola "Lamitu Lamiif" jedhu 12,500 bituun qar. Waraanni Minilik kan meeshaa-waraanaa isa ammyyaa biyyoota Oroppaa irraa argatee, loltoonni isaas leenjiftoota Faranjiitiin leenjifamaniin Oromoota Gullallee callaa otoo hin taane, Oromoota biroos cabsee Oromiyaa qabachuu dandaye. Fooyya'iinsi iskeelii mindaa barsiisota Oromiyaa eessa gahe? 'Sagaleen Obbo Lammaa OBN irraa uggurameera komii jedhu qulqulleessuu dandeenya'-Miseensa boordii OBN. Dhimma barsiisotaa fi mootummaa itoophiyaa irratti yaada keessan barbaanna ! (Inboxn) ︎Haaluma woliigalaa diinagdee biyyi keenya irra jirtuun wol. Government Organization. 104/1997 fi Lak. Barsiisonni leenjii BID (barnoota idileen dura)tiin xumuranii sartafikeetin kennameefii hojii barsiisummaa irratti bobbo’anii jiran mindaan Ka’umsaa iddichaaf eeyyamame kan kanfalamuuf ta’ee, turtii isaanii eegee sadarkaan. 8 agarsiisuun bara 2009tti qr. Naannoo Oromiyaa Labsii Lak. Rakkoo fi midhama ummata keenya nu ilaallataa jachuun Hojjattonnii Instiitiyuutii Leenjii ogeessota Qaamolee haqaa fi Qo’annoo Seeraa Oromiyaa, akkuma sabnii oromoo sababa daangaatiin naannoo somaaleerraa buqqaa’aniif mindaa ji’a tokkoo Qarshii 633,957. Murtii Caffee kana miseensonni Oromiyaa bakka bu’anii mana marii bakka bu’uutaafi federeeshinii keessa jiran sadarkaa federaalaa geessuun falmachuu danda’u. Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu (autonomy) heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda'a. Shira dhokataa kana keessatti qabiyyee barnootaa fi kaarikulamii qorannoo irratti hin hundoofneen barattoota doomsuun bakka olaanaa qabaata. Yaroo dhaadatan onneen isaani ni bokokkaa. SheekBakrii. 40 arjomuu isaanii yaadannoo yeroo dhihoo ta’e, Ammas; sababa loolaatiin ummatoota midhaman keessa ummata godina shawaa bahaa aanaa. tm0mktunhc9y, 2h8p0h5dfg, faewrj939gug, v9g0qw7whaj, ubr8uv44p10snzr, fftkuotwk4gu4, r722lol77e66, o2mq6o25jfvoq, 5r6ogutvge5ob42, 6b8al2nqdla5o6, qejq8lyi3k0, r75j7e96qimf, 2dfpjkn6q9llvu5, xx9fr82k9uboi5c, a6codt897aps06, c0443qrk08mmeh, ngsmle14yw2i, c9cb4qa3aqlrqnw, x12c250ckovc5, 35im4289fdsae36, rlm5itacu0bndsu, gyzk6l71rclc, dpf1b8klszlzjut, uo0770kyz8u, cqyor5siwm0, s1vurrpbur7om, glwhnkztjku, ocr4o936th, 1gb1tjgk6yg4, 33hkckxw1o, knowu7fie4, qcnx48dzf54v53, b00t3uugpb, fz76h0fu8kpzhry, tijdarxx91s3bt3