Hadithe E Buhariut

Buhariu hadithe te buhariut hadithe hadith sahih hadithe sahih Tregime Islame Lutje dua Kurani shqip hadithe sahih te perzgjedhura Muslimi Pejgamberi a. Pas tij cilin e do më shumë -,i thashë? "T'i bësh mirë nënës e babait"-,u përgjigj. Enfal (Plaçkat e luftës) 8:41 Në shoqëritë e sotme shiite, në mungesë të Profetit (pqmtmpt) dhe në "paarritshmëri" të Imam Mehdiut (pqmt), tri pjesët e para të kësaj sasie, dmth. Hyrje Përgjatë viteve, misionarët krishterë e kanë theksuar reputacionin e tyre duke përqafuar rekrutë të ri të zellshëm. Shënime: [1] Hadith sahih i transmetuar nën autoritetin e Avs ibn Awv el-Thekafiut nga: Ahmedi ne Musned-in e tij, Ibn Ebi Shejbeh në Musenefin e tij, Ebu Davudi në Sunenin e tij, Nisaiu në Sunenin e tij, Ibn Maxhe në Sunenin e tij, Darimiu në Musnedin e tij, Ibn Huzejmeh në Sahihun e tij, Ibn Hibani në Sahihun e tij, Hakimi në Mustedrek, Taberaniu në Kebirin e tij, Bejhekiu në. Azem Osmani je na Facebooku. ‎ Profeti Muhammed ﷺ ka thene: "Percillni prej meje qofte edhe nje ajet" ﴾T. 26 dhe hadithi tjetër i transmetuar nga Abdullah ibn el-Kibti) janë dy hadithe të ndryshme. Tradita vërteton që "nuk ka ide të reja, por njerëzit e rinj i zbulojnë". Hadithet E Buhariut Pdf. " Ndërsa, në një hadith të vërtetë, të cilin e transmeton Muslimi, qëndron se si një grua nga beni Israilët (të bijtë e Jakubit. Nasr Ibn Ali Jahzami Nasri, një nga përshkruesit më të besueshëm të Haditheve që Hatib al-Bagdadi i ka vlerësuar veprat e tij në histori, dhe Jusuf Ganji el-Shafi’i, në librin e tij Manakib ka prezantuar Nasr si një nga mjeshtrat e Buhariut dhe Muslimit. Hadithe Shqip. Mbi natyrën e kolekcioneve të hadithit të Imam Buhariut dhe Muslimit Halid el-Hazraxhi, Muhammed Goniem & M S M Sejfullah 1. Pra këtu duket qartë se imam Aliu (a. Duke udhëtuar e ka kaluar Hora­sanin, Irakun, Hixhazin, Shamin dhe Egjiptin. Hafiz Ahmed ibn Adi thotë: "Kur banorët e Bagdadit kishin marrë vesh se Imam Buhariu do të shkonte atje, muhadithinët e Bagdadit vendosën ta testonin atë duke ndryshuar tekstin dhe zinxhirët e transmetimit të njëqind haditheve. 40 Hadithe nga Imam En-Neveviu HADITH 1 Nga emiri i besimtareve Ebu Hafse Umer ibn-ul-Hattabit, radijall-llahu anhu, trasmetohet se ka thene: "E kam degjuar te Derguarin e All-llahut, sal-lall-llahu alejhi ue sal-lem, duke thene: 'Veprat jane sipas qellimit dhe çdokujt i takon ajo qe e ka per qellim. Fejaz Drançolli, Dr. Në Sahihun e Buhariut ekziston një numër i konsideruar i shembujve ku tregohet se si Pejgamberi s. Shpesh kritikët e Islamit e përqeshin Islamin veçanërisht kur është fjala për një hadith të saktë, i cili gjendet në përmbledhjen e Buhariut, i cili thotë që nëse miza bie në enë, atëherë duhet ta zhysim atë në tërësi, sepse në të gjendet ilaçi, por tani me sa duket, sipas një studimi shkencor, miza ngadhënjeu. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Transmetohet nga Ebu Hurejre në Sahihun e Buhariut dhe te Muslimi se Muhamedi a. 0 grammi Altezza. Diskutimet për kritikën e matn-it mund të gjenden që nga koha e Rashid Ridasë. Pas kësaj ky njeri doli prej tek ai dhe e takoi 'Uthmàn ibn Huneif dhe i tha, "Allahu të shpërbleftë me të mirë, 'Uthmàn nuk merrej me nevojën time, e as që më kushtonte vëmendje derisa ti fole me të për mua. ka rrëfyer se Mesihu i Premtuar a. Jusuf El-kardaui tërheq vërejtje për depërtimin e shiave në Egjipt. radio-elkalem. mars 2015 Lexuar: 2852 herë fisnike me indekse dhe përmbledhje të indekseve të isnadit dhe të teksteve të haditheve për përmbledhjet e Buhariut, Muslimit, Ebu Davudit, Tirmidhiut, Nesaiut, Ibni Maxhes, Malikut, Ahmedit, Darimiut, Darekutnit. cdo gje eshte caktuar dhe mbaruar ) ( Tirmidhiu, i cili thote: hadith hasen sahih ) Ne trasmetimet e tjera, pervec te Tirmidhiut, qendron:. Full Story. Hadithe Kuranore is on Facebook. E pasi i Dërguari i Allahut (Sal-laAllahu alejhi ue sel-lem) u pyet se cili mëkat është më i madhi, tha: "T'i bësh Allahut shok, kurse Ai ty të ka krijuar. 1 e WiFi b/g/n a banda singola 2,4 GH, microUSB 2. transmetimin dhe përmbledhjen e Buhariut dhe Muslimit. ” Në Sahihun e Buhariut dhe të Muslimit. Mërgim Tahiri is on Facebook. 3 644 pëlqime · 1 duke folur në lidhje me këtë. Ky libër është përkthyer në nëntë vëllime. Mërgim Tahiri is on Facebook. Thëniet e dijetarëve për këtë çështje:-Disa dijetarë e kanë urryer faljen e namazit midis shtyllave. (citati i përkthyer nga anglishtja - The Guardian). Garo edhe ti me moderator Hevzi Hasani -… April 29, 2018. Communauté. ka rrëfyer se Mesihu i Premtuar a. This banner text can have markup. Imam Buhariu dhe shkenca, Xherh ve ta dil 84. s ua kthen: "Jo, Ju jeni shokët e mi. Posts to Hadithe Shqip. Besimi (46) 3. Drejtimi juridik i Buhariut 71. Redaktimet e Buhariut e të tjerëve nxorrën me mijëra hadithe që u konsideruan të dobëta (edhe të fabrikuara) për shkak të zingjirit të dyshimtë të transmetimit. (Për fat të keq, të dy Ebu Hatim el-Razi dhe Ebu Zara el-Razi u ndikuan nga propaganda kundër Imam Buhariut dhe e ndërprenë transmetimin e haditheve prej tij. Tevhidul-esma’i ves-sifat shkurtimisht do të thotë bindshmëria e fuqishme se All-llahut xh. Pash se si sytë i shkëlqenin nga gëzimi saqë nuk ishte në gjendje të nxirrte asnjë fjalë. Dhe dije, ajo qe nuk te ka goditur, as qe ka mundur te te godase, kurse ajo qe te ka goditur, nuk ka mundur te. ka thënë: “Kur burri e thërret gruan e tij në shtrat, e ajo këtë e refuzon dhe nëse fle burri dhe e kalon natën i hidhëruar me të, engjëjt do ta mallkojnë (atë grua) deri në mëngjes. 26 dhe hadithi tjetër i transmetuar nga Abdullah ibn el-Kibti) janë dy hadithe të ndryshme. '" ( Muslimi )-----. Jusuf El-kardaui tërheq vërejtje për depërtimin e shiave në Egjipt. E-File Magic 2. " Shih "Zad el-Mead 1/24". Dëshmia 27. Hadithet e Buhariut. Shkolla e Mesme Islame Medreseja Isa Beu , përmbylli me sukses edhe një vit shkollor. Dhe më pas përcolli fjalën e Buhariut për të, i cili thotë: "Ai transmeton hadithe të refuzuara", ndërsa Nesai thotë: "Ky është i lënë". (Transmeton Ebu Davudi, Tirmidhiu, Ibn Maxheja, Ibn Hibbani, Bejhakiu dhe Hakimi, i cili thotë: hadith sahih, sipas kushteve të Buhariut dhe Muslimit). s hadithe të ndryshme namazi Suret e kuranit shqip ebu hurejre hadith 101 tregime Aishja r. Kurse në transmetimin e Ibn Maxhes qëndron:. Dhe ai më mallkoi duke mos pasur të drejtë ta bëjë këtë gjë. Nga Shejhul Hadith Allahma Ghulam Radul Saidi Pas Sahabah al-Kiram, Imam Buhariu radhitet si një prej njerëzve më të shquar nga ata njerëz të devotshëm, të cilët i kanë dhënë lumturi të pafund ymetit të profetit të shenjtë, salallahu alejhi ue selam. Allahu i Madhëruar në librin e Tij e emërton këtë betejë, si dita e Furkanit (e ndarjes mes të kotës dhe të vërtetës), duke thënë "Dhe në atë që i kemi shpallur robit Tonë ditën e Furkanit (luftën e Bedrit), atë ditë kur u ndeshën dy ushtritë. ‎ Profeti Muhammed ﷺ ka thene: "Percillni prej meje qofte edhe nje ajet" ﴾T. " [Kete hadithe e perciell Musimi ne Sahihun e tij me Nr. Kur erdhi Buhariu, u mblodhën në një tubim dhe filloi i pari prej atyre të dhjetëve: "transmeton filani nga filani se Resulull-llahu sal-lall-llahu alejhi ue. DawaTools Books & Reference. Dhe më pas përcolli fjalën e Buhariut për të, i cili thotë: "Ai transmeton hadithe të refuzuara", ndërsa Nesai thotë: "Ky është i lënë". Në një hadith përmendet që Pejgamberi s. Download free Hadithet e Buhariut 1. fjalëkalimi juaj. Buhariu hadithe te buhariut hadithe hadith sahih hadithe sahih Tregime Islame Lutje dua Kurani shqip hadithe sahih te perzgjedhura Muslimi Pejgamberi a. Buhariu Nr. E nese do te tuboheshin qe ne dic te te bejne dem, nuk do te te demtonin, pervec ne ate cka All-llahu tash me te ka caktuar. (Shiko: “Sutuul-Bedri bifadaili Lejletil-Kadri, Ibrahim Hazimi, fq. Selam Alejkum. (Transmeton Ebu Davudi, Ibn Maxhe, Ibn Hibbani dhe Hakimi, i cili thotë: është sahih, sipas kushteve të Buhariut dhe Muslimit). Hyrje Zakonisht misionarët krishterë pretendojnë se nuk ka kolekcione të haditheve nga shekulli I parë I Hixhrit. ç)Gjakderdhja me rastin e të përmuajshmeve të parregullta gjendet në librin mbi menstruacionet. Këtë e dëshmojnë ajete kur’anore dhe hadithe profetike të shumta. E dyta është se profeti i tyre Jezusi është shumë më shumë se një profet. 17 Ramazan, viti 2-të hixhri – 12 Mars, 624 c. Pastaj, ishte e domosdoshme që këto dyzetë hadithe të jenë të vërteta (sahih) e që shumica e tyre të jenë nga Sahihu i Buhariut dhe i Muslimit. Hadithet e Pejgamberit s. 1 e WiFi b/g/n a banda singola 2,4 GH, microUSB 2. Kurse sipas transmetimit të Buhariut, hadithi i tra­nsmetuar nga Enesi r. IX, ajo është një prej librave të para që u përpilua mbi këtë çështje. Pra këtu duket qartë se imam Aliu (a. Do t’i theksoj pa ua përmendur senedet (zinxhirin e transmetuesve), me qëllim të lehtësimit të mbamendjes dhe të shtimit të dobisë prej tyre in sha’All-llahu teala. Në të ka grumbulluar ato hadithe që Buhariu dhe Muslimi nuk i kanë futur në sahihët e tyre dhe këto hadithe janë sipas kushtit të të dyve. " Shih "Zad el-Mead 1/24". Allahu vërtet tashmë t'i ka falur ty gjynahet e shkuara dhe të ardhme/ Nga kjo ai u nxeh derisa e tregoi këtë në fytyrën e. " Ndërsa, në një hadith të vërtetë, të cilin e transmeton Muslimi, qëndron se si një grua nga beni Israilët (të bijtë e Jakubit. Shkalla e pestë: Hadithi i cili i ka plotësuar kushtet e Buhariut por nuk është i regjistruar në Sahihun e tij. Transmetimet e haditheve të tilla i hasim sidomos tek disa ajete kuranore, të cilat do t’i cekim në vazhdim dhe lidhur me të cilat shiinjtë ithnaasherije kanë shpifur e sajuar disa hadithe për gjoja vlerën e Aliut ndaj ashabëve të tjerë. Ummu Atije i ka transmetuar dyzet hadithe ku gjashtë prej tyre janë në dy sahihat (Buhariut dhe Muslimit) një hadith është që e ka tranmetuar vetëm bu e hënë. Kur njerëzit i kërkonin ndonjë. radio-elkalem. (Pyetja Nr. More: About. Krijuesit të gjithësis. Produkti u shtua me sukses në shportën tuaj Sasia. fjalëkalimi juaj. Ky numër përfshirë edhe hadithet e pësëritura janë 4,000. 6 iii) Imam Ebu Hanife gjykonte se lems në ajetin e lartpërmendur. Radio Elkalem ( islam Channel ) është Radio Islame në gjuhën shqipe : www. Shkaqet që e shtynë imam Bukharin të shkruante veprën e tij epike. ) Buhariu e la Najsaburin dhe u kthye në shtëpinë e tij në Buharë. kur e komenton ajetin 55 të kaptinës El-Maide:. Domethënia e Hadithit Pejgamberi - sal-lallahu alejhi ve sel-lem - u martua me Ummu Selemen pasi i vdiq asaj burri, Ebu Seleme. Hadithe të sakta që nuk jan të transmetuara nga BUHARIU - Hoxhë Bekir Halimi Audionur Shkurt Vlera e imam Buhariut dhe e nxënësit i dinte 200 mij hadithe sikur t'i kishte para vetes. radio-elkalem. Me këto hadithe te korruptuara, myslimanët pas Buhariut ndryshuan fenë e tyre nga feja e. Selam Alejkum. Referenca: Libri "Hadithi", f. Hadithe te Buhariut JETA DHE VEPRA E IMAM BUHARIUT. Kurse sipas transmetimit të Buhariut, hadithi i tra­nsmetuar nga Enesi r. s dhe për të. Hadithet e dy sahihëve të Buhariut (194-256) dhe Muslimit (204-261) dhe Muvatas së Imam Malikut (93-179) janë të vërtetë dhe nuk kanë nevojë për verifikim të mëtejshëm. s Një ditë Pejgamberi a. Ky hadith është regjistruar në dy librat e vërtetë në të Buhariut dhe të Muslimit. Këtë e vërteton kjo fjalë e Resulallaut s. "Do të jem armik ndaj tri lloje njerëzish në Ditën e Ringjalljes: Ndaj njeriut që e ka dhënë fjalën duke u betuar në Mua, dhe e ka thyer atë; Ndaj n. Shumica e transmetimeve të cilat thonë se martesa e Muhamedit u bë kur Aishja i kishte 9 vite vijnë nga Hisham ibn Urveh i cili raporton në autoritetin e të atit të tij. Perkthimi nga AITC. Omeri, i biri i Ebu Selemes jetonte me nënën e vet në shtëpinë e të Dërguarit të Allahut, paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin. Sahih Buhariu është përkthyer nga Muhammed Muhsin Khan me titullin "Përkthimi i Sahih Buhariut arabisht anglisht". 2015, është nata e madhe e Regaibit. Hadithe të Pejgamberit a. "Mëshira Ime e tejkalon hidhërimin Tim!" HADITHI 2. "Kush e mëson një dituri, e cila duhet të mësohet për hirë të Fytyrës së All-llahut, e mëson për të fituar diç nga të mirat e kësaj bote, nuk do të shijon erën e xhennetit, Ditën e Kijametit". 13 15:19 nga Dibrani_84 » Gruaja jote është e gjithë bota për ty 27. Mirë se vini! Hyni në llogarinë tuaj. This banner text can have markup. Në lidhje me poezinë ja disa hadithe: “Poezia është një gjë që të bukurën e bën me të bukur dhe të keqen e bën më të keqe” (Buhari) “Siç ka fjalë magjepse ashtu ka dhe poezi magjepse” (Ebu Davud) “Disa poezi sigurisht që janë urtësi të hapura” (Buhari) Siç e shohim dhe nga hadithet të lavdërosh Pejgamberin a. Ibën el Xheuzi ka gjykuar për këtë hadith se ai është i shpikur, ndërs Ibën Huzejme, pas përmendjes së tij tha: Nëse do të jetë i saktë, por në zemër ka diçka në lidhje. Prandaj kush e kryen një vepër për hir të dikujt tjetër ashtu siç e kryen për Mua, nuk do t'ia pranoj atë vepër, e as shokun (të adhuruarin) e tij!" HADITHI 6. Morën njëqind hadithe dhe i përzien senedet dhe metnet e tyre, e pastaj ua ndanë dhjetë njerëzve. Duke udhëtuar e ka kaluar Hora­sanin, Irakun, Hixhazin, Shamin dhe Egjiptin. E mora atë dhe të voglin e saj dhe trokita në derën e fqinjit tim. E vërteta e patë që këta lloj myslimanë duhet të mësojnë është se profeti i tyre Muhammed nuk ka qenë fare profet. Ushtrimet e rregullta zvogëlojnë rrezikun për 24 sëmundjeve të ndryshme. Dhe më pas përcolli fjalën e Buhariut për të, i cili thotë: "Ai transmeton hadithe të refuzuara", ndërsa Nesai thotë: "Ky është i lënë". Huxhuni është një vend. " 'Uthmàn ibn Huneif iu përgjigj, "Betohem në Allahun që unë nuk kam folur me të. Këto hadithe i referohen ato hadithe që janë musnad. " El-Bekare, 173. "Unë jam aq i pasur, saqë nuk kam nevojë për të pasur aleat (shok, ortak). Bashkësia Islame Al-Shems është themeluar në vitin 1992 në Kriessern SG, Në fillim funksiononte vetëm gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Hadithet e Buhariut. A nuk e ke dëgjuar pohimin e mëposhtëm të Ibn Abazit: “I dërguari i Allahut ishte njeriu më bujar dhe bujaria e tij arrinte kulmin gjatë muajit të Ramazanit”? Imam Ibn Haxher Askalani pohon se ai ka gjetur një mbështetje të fuqishme për mevludin në Sahihun e Buhariut dhe të Muslimit. eshte e refuzuar'. Nga emiri i besimta­rëve, Ebu Hafse Umer ibn el Hattab ibn Nu­fejl ibn Abduluzzi ibn Rijah ibn Abdil-lah ibn Kurt ibn Rezah ibn Adijj ibn Ka'b ibn Luejj ibn Galib el Kurshijj el-Adevijj, All-llahu qoftë i kënaqur me të, trans­me­to­het se ka thënë: "E kam dëgjuar Të Dërguarin e All-llahut (s. E faleminderoj Allahun subhanehu we taele qe ma mundsoj qe juve tjav ofroj kto hadithe qe nuk xhinden as ne librin e buhariut e as te muslimit ALLAHU QOFT I KNAQUN ME TA. a Fillimi i Shpalljes 40 Hadithet kudsij hadithe islame Muhammed sahih thenie islame. HADITHI 1 Udhëheqësi i besimtarëve, Ebu Hafs, Omer ibën Hatabi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, thotë: kam dëgjuar Pejgamberin, lavdia dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, duke thënë:"në të vërtetë, veprat vlerësohen në bazë të qëllimit dhe çdokujt i takon ajo që ka pasur për qëllim. s), së bashku me të uleshin edhe disa shokë të tij. DawaTools Books & Reference. Hadithet e Pejgamberit s. Ai kishte dëgjuar shumë hadithe nga Ebu Hanife. Ejup Sahiti, Nexhat Ibrahimi, Hajrullah Hoxha dhe Xhabir Hamiti. Hadithe e buhariut. Pas tij cilin e do më shumë -,i thashë? "T'i bësh mirë nënës e babait"-,u përgjigj. Hadithe sahih buhariu, prizren. Kohët e namazit Hadithe Mësime - Komentimi i Endrrave Etj. Data 2/09/2006 e. Hadithe nga Buhariu Ebu Musa r. Drejtimi juridik i Buhariut 71. radio-elkalem. (Marrë nga hutbja e Hazret Kalifit të Pestë të Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht, të mbajtur më 15 shkurt 2019 ). thotë: "Ne u kthyem nga beteja e Tebukut me Të Dërguarin e All-llahut (s. Për më tepër hadithet e Buhariut konsiderohen të vërteta (Hadithe sahih) dhe përderisa janë burim i shumë informacioneve të pranuara nga bota islamike, përse të mos shërbejnë edhe në. ( Tirmidhiu, i cili thote: hadith hasen sahih ) Ne trasmetimet e tjera, pervec te Tirmidhiut, qendron: " Kije ndermend All-llahun, do ta gjesh para vetes. Hadithe te Buhariut JETA DHE VEPRA E IMAM BUHARIUT. E kundërta e vërtetësisë është gënjeshtra, nga e cila na ka. 4,124 likes · 15 talking about this. Dhe më pas përcolli fjalën e Buhariut për të, i cili thotë: "Ai transmeton hadithe të refuzuara", ndërsa Nesai thotë: "Ky është i lënë". (6) Në Sahihun e Buhariut tek, vol. Selam Alejkum. Allahu vërtet tashmë t'i ka falur ty gjynahet e shkuara dhe të ardhme/ Nga kjo ai u nxeh derisa e tregoi këtë në fytyrën e. Hadithet e Buhariut eshte aplikacion mobil per leximin e haditheve nga koleksioni i hadithit Sahih el-Buhari te perkthyera ne Gjuhen Shqipe nga AIITC. Ai, alejhiselam u pergjigje: “Ata plotesojne rreshtin e pare dhe qendrojne ne ate menyre te ngjitur me njeri-tjetrin. For example test* would result in test, tester, testers, etc. sh na urdhëroi që ti gëzohemi mëshirës, e i Dërguari i Allahut s. i përkasin të gjithë emrat e bukur dhe cilësitë e përsosmërisë, se Ai është larg atributeve të mangëta dhe se Ai me cilësitë e Tij shquhet mbi të gjitha krijesat. s hadithe të ndryshme namazi Suret e kuranit shqip ebu hurejre hadith 101 tregime Aishja r. Njohja e transmetuesve nga ana e Buhariut 80. 0 grammi Altezza. Ndër këto hadithe e përmend edhe hadithin kur çifutja e Medines ia dhuron Muhamedit (salallahu alejhi ue selem) delen e helmuar. Pastaj u tregoi atyre që e pyeten mënyrën e leximit duke zgjatur leximin e Bismilahi Rrahmani Rrahim. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Babai i vdiq herët kështu që e tërë barra e rritjes dhe edukimit ra mbi supet e së ëmës. Ibën el Xheuzi ka gjykuar për këtë hadith se ai është i shpikur, ndërs Ibën Huzejme, pas përmendjes së tij tha: Nëse do të jetë i saktë, por në zemër ka diçka në lidhje. The latest Tweets from HADITHET E BUHARIUT (@Hadith_Buhari): ""Ska dyshim se meshira e Allahut eshte prane atyre te mireve. Shkalla e pestë: Hadithi i cili i ka plotësuar kushtet e Buhariut por nuk është i regjistruar në Sahihun e tij. i përkasin të gjithë emrat e bukur dhe cilësitë e përsosmërisë, se Ai është larg atributeve të mangëta dhe se Ai me cilësitë e Tij shquhet mbi të gjitha krijesat. Free download of Hadithet E Buhariut 1. - Dijetarët kanë shkruar vepra të shumta e të mëdha për të ruajtur Sunetin. Paraditën e së shtunës, më 12 nëntor 2016, Myftinia Shkodër, organizoi një tribunë shkencore në kuadër të promovimit të veprës së Imam Buhariut, përmbledhja e së cilës është përkthyer dhe botuar edhe në gjuhën shqipe. com Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit Falënderimi i takon vetëm Allahut. Sipas rregullave të Zotit në Kuran, dëshmitë e Ebu Bakaras e (haditheve) nuk duhen pranuar kurrë. Hadithet e Buhariut APK. Pas tij cilin e do më shumë -,i thashë? "T'i bësh mirë nënës e babait"-,u përgjigj. , musliman). Në bazë të tyre kolekcionet e para të hadithit janë shkruar rreth 250 vjet pas hixhretit. ” Në Sahihun e Buhariut dhe të Muslimit. Akideja e Imam Buhariut: Imam Buhariu kishte Akiden e pastër të Selefëve, ishte i ashpër ndaj bidatgjive dhe shkruante libra kundër tyre, Veprat e robërve të Allahut(Efalul Ibad), Kitab et Teuhid, në 58kapituj në koleksionin e tij të haditheve të sakta e vërteton dhe sqaron Akiden e pastêr Selefije. - El Mustedraket, si: Mustedraku i Hakimit. ç)Gjakderdhja me rastin e të përmuajshmeve të parregullta gjendet në librin mbi menstruacionet. Allahu e çliroi atë nga përgojimet e tyre; ai është i nderuar në sytë e Allahut>)) Ky hadith është një prej atyre që u shkruan prej Al Buhariut por jo prej Muslimit. test* Matches any set of one or more characters. Hadithet e Buhariut. Mërgim Tahiri is on Facebook. Pridruži se Facebooku in se poveži z Azem Osmani in ostalimi, ki jih poznaš. Mbi natyrën e kolekcioneve të hadithit të Imam Buhariut dhe Muslimit Halid el-Hazraxhi, Muhammed Goniem & M S M Sejfullah 1. 1 e WiFi b/g/n a banda singola 2,4 GH, microUSB 2. Qemajl Morina [email protected] Redaksia: Akad. 17 Ramazan, viti 2-të hixhri – 12 Mars, 624 c. Njoftim Sipas haditheve më autentike në koleksionet e dy Shi'a dhe Suni, Ehli-Bejt (Njerëzit e Shtëpisë) së Pejgamberit janë një nga dy simbolet më të çmuara të Islamit pas kalimit të Profetit (s. 7 211 pëlqime · 16 duke folur në lidhje me këtë. 2 – Ato hadithe që përputhen me kushtet e Ebu Davudit dhe Nesaiut. I lutemi Allahut të na ruajë nga të këqijat e veteve dhe punëve tona. Hadithet e Buhariut eshte aplikacion mobil per leximin e haditheve nga koleksioni i hadithit Sahih el-Buhari te perkthyera ne Gjuhen Shqipe nga AIITC. Fejaz Drançolli, Dr. " Kurse në një tran¬smetim të Buhariut dhe Muslimit (ku kjo ngjarje theksohet më gjerësisht), theksohet: "Një ditë një qen u soll rreth pusit, pasi e kishte kapluar etja për vdekje. Nga Enesi radi Allahu anhu transmetohet se profeti sal-l Allahu alejhi ue sel-lem ka thënë : “Kush dëshiron të bëjë hixhame le të kërkojë ditën e 17 ose 19 ose 21. Prej njerëzve të parë ndaj të cilëve do të shpallet dënimi në Ditën e Gjykimit do të jetë dëshmori (shehidi, martiri). e All-llahut, sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem, duke thene: 'Kush nga ju sheh nje te keqe-le ta ndryshoje me dore, e nese nuk mundet kete ta beje-atehere me gjuhen e tij, e nese nuk mundet kete ta beje-atehere me zemren e tij, porse ky eshte imani me I dobet. Hyrje Përgjatë viteve, misionarët krishterë e kanë theksuar reputacionin e tyre duke përqafuar rekrutë të ri të zellshëm. Dhe më pas përcolli fjalën e Buhariut për të, i cili thotë: "Ai transmeton hadithe të refuzuara", ndërsa Nesai thotë: "Ky është i lënë". Në Sahihun e Buhariut ekziston një numër i konsideruar i shembujve ku tregohet se si Pejgamberi s. Kur njerëzit i kërkonin ndonjë. 40 hadithe HADITHI 1. " HADITH 6 Nga Ebu Abdullah en-Nu'man ibn Beshiri, radijall-llahu anhuma, trasmetohet se ka thene: " E kam degjuar te Derguarin e All-llahut, sal-lall-lahu alejhi ue sel-lem, duke thene: ' Vertet e lejuara ( hallalli ) eshte e qarte, por edhe e ndaluara ( harami ) eshte e qarte. - Metni ( teksti) është fjala e tij: "Kush ka tre cilësi…"deri në fund të hadithit. Ummu Atije i ka transmetuar dyzet hadithe ku gjashtë prej tyre janë në dy sahihat (Buhariut dhe Muslimit) një hadith është që e ka tranmetuar vetëm bu e hënë. Në një hadith përmendet që Pejgamberi s. - Hadithet e ndara ne kaptina - Mundesi per kerkim ne titujt e kaptinave - Mundesi per kerkim te nje fjale te caktuar ne tere koleksionin e haditheve dhe dergimi tek ai hadith. " [Kete hadithe e perciell Musimi ne Sahihun e tij me Nr. ” Në transmetimin e Buhariut thuhet: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعه حين يولد ، غير عيسى ابن مريم ، ذهب يطعن فطعن في الحجاب. Pastaj, ishte e domosdoshme që këto dyzetë hadithe të jenë të vërteta (sahih) e që shumica e tyre të jenë nga Sahihu i Buhariut dhe i Muslimit. Shih Sahihun e Buhariut, “Kitab bad’u el-khalk, kafq. Diskutimi i mësipërm është i mjaftueshëm për të refuzuar qëndrimin e Imam Buhariut, dhe për të vendosur qëndrimin e Ahnafëve që këto hadithe (hadithi nr. 2 436 J'aime. Nata e mirë e Miraxhit. hadithetebuhariut). Ai, alejhiselam u pergjigje: "Ata plotesojne rreshtin e pare dhe qendrojne ne ate menyre te ngjitur me njeri-tjetrin. Thëniet e dijetarëve për këtë çështje:-Disa dijetarë e kanë urryer faljen e namazit midis shtyllave. Dituria (56) 4. Gjuthashtu edhe ky hadith, ceket në veprën e Imam Buhariut, së cilës sipas mendimit të pseudodijetarëve uehhabistë, nuk mund t'i afrohet e kota dhe është cilësuar si vepra më e virtytshme, në rruzullin tokësor, e cila vjen menjëherë pas Librit të Allahut! Po kjo është mëse e dukshme. Hadithe Kuranore is on Facebook. Domethënia e Hadithit Pejgamberi - sal-lallahu alejhi ve sel-lem - u martua me Ummu Selemen pasi i vdiq asaj burri, Ebu Seleme. Ndërsa në disa hadithe thuhet: "Namazin e falur në kohën e vet të parë e do më së shumti". (Transmeton Ebu Davudi, Ibn Maxhe, Ibn Hibbani dhe Hakimi, i cili thotë: është sahih, sipas kushteve të Buhariut dhe Muslimit). Hadithi 287 Transmetohet nga Ebu Hurejra r. Hadithe te Buhariut JETA DHE VEPRA E IMAM BUHARIUT. Në të ka grumbulluar ato hadithe që Buhariu dhe Muslimi nuk i kanë futur në sahihët e tyre dhe këto hadithe janë sipas kushtit të të dyve. Me këto hadithe te korruptuara, myslimanët pas Buhariut ndryshuan fenë e tyre nga feja e. Të pranishmit e pyesin: "Po a nuk jemi ne vëllezërit e tu o i dërguar i Allahut?! Profeti a. s hadithe të ndryshme namazi Suret e kuranit shqip ebu hurejre hadith 101 tregime Aishja r. ” Pra ai përfitonte shumë nga qumështi i saj dhe barte dru me të, e priste që pasardhësit e saj të rriteshin dhe ti shiste. " Ndërsa, në një hadith të vërtetë, të cilin e transmeton Muslimi, qëndron se si një grua nga beni Israilët (të bijtë e Jakubit. ka ndaluar përzierjen e hurmave të papjekura dhe hurmave të thata, si dhe përzierjen e rrushit dhe hurmave të thata. DawaTools Books & Reference. Muhamed ibn Sama thotë: "Imami ka përmendur më shumë se 70 mijë hadithe në librat e tij, dhe ka zgjedhur atharet prej 40 mijë haditheve. " 5 topics 5 replies. E nese do te tuboheshin qe ne dic te te bejne dem, nuk do te te demtonin, pervec ne ate cka All-llahu tash me te ka caktuar. Diskutimet për kritikën e matn-it mund të gjenden që nga koha e Rashid Ridasë. Libri 40 hadithet e imam Neveviut. tregon se i Dërguari i Allahut a. s u thotë sahabëve: "Më ka marrë malli për vëllezërit e mi. E gjithë çështja i referohet asaj që është konfirmuar në sahihun e Buhariut dhe Muslimit, në një transmetim nga prijësi i besimtarëve Ali bin Ebi Talib, i cili ka thënë: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. Hadithe Kuranore. Hadithet e Pejgamberit s. “Do të jem armik ndaj tri lloje njerëzish në Ditën e Ringjalljes: Ndaj njeriut që e ka dhënë fjalën duke u betuar në Mua, dhe e ka thyer atë; Ndaj n. 2 – Ato hadithe që përputhen me kushtet e Ebu Davudit dhe Nesaiut. More: About. Një (dijetar) mirë e ka komentuar kuptimin e ajetit: "e mos lë mangu atë që të takon nga kjo botë" Kasas, 77. Jeta dhe vepra e Imam Buhariut. com, Kur'Ani libri i Vertet. “Çdo njeri preket nga shejtani atë ditë kur e lind nëna e tij, përveç Merjemes dhe djalit të saj (që nuk janë prekur). gjysma e saj (pjesa e Zotit, e Profetit dhe e familjes së tij), u jepet dijetarëve të fesë të cilët atë do ta shpenzojnë në rrugën e Zotit duke. sh e ka forcuar Hassan bin Thabitin me Xhebrailin a. E pasi i Dërguari i Allahut (Sal-laAllahu alejhi ue sel-lem) u pyet se cili mëkat është më i madhi, tha: "T'i bësh Allahut shok, kurse Ai ty të ka krijuar. Shkalla e pestë: Hadithi i cili i ka plotësuar kushtet e Buhariut por nuk është i regjistruar në Sahihun e tij. Gusli (18) 6 të tyre). Download Hadithet e Buhariut for PC - free download Hadithet e Buhariut for PC/Mac/Windows 7,8,10, Nokia, Blackberry, Xiaomi, Huawei, Oppo… - free download Hadithet e Buhariut Android app, install Android apk app for PC, download free android apk files at choilieng. Nga Enesi radi Allahu anhu transmetohet se profeti sal-l Allahu alejhi ue sel-lem ka thënë : “Kush dëshiron të bëjë hixhame le të kërkojë ditën e 17 ose 19 ose 21. "Mëshira Ime e tejkalon hidhërimin Tim!" HADITHI 2. Hadithe sahih buhariu, prizren. Ibën el Xheuzi ka gjykuar për këtë hadith se ai është i shpikur, ndërs Ibën Huzejme, pas përmendjes së tij tha: Nëse do të jetë i saktë, por në zemër ka diçka në lidhje me Xherir. Në Sahihun e Buhariut ekziston një numër i konsideruar i shembujve ku tregohet se si Pejgamberi s. ka ndaluar përzierjen e hurmave të papjekura dhe hurmave të thata, si dhe përzierjen e rrushit dhe hurmave të thata. Këtë e dëshmojnë ajete kur’anore dhe hadithe profetike të shumta. Ata i thanë: 'O i Dërguari i Allahut! Ne nuk jemi si ti. Gusli (18) 6 të tyre). [Hadith Sahih dhe I raportuar prej el Hakimi (1/116), dhe El Dhehebiu eshte dakort me te. a) ka thënë: "Flisni njerëzve sipas asaj që ata njohin, a dëshironi të përgënjeshtrohet Allahu dhe i Dërguari i Tij. s dhe për të. Pas 16 ditësh, e menduam këtë gjë dhe e gjykuam Imam Buhariun duke i thënë ‘ti i ke çuar dëm këto ditë pune, sepse nuk i ke shkruar. » Pyjet e Amazones 05. Hadithe Dashuria e Pejgamberit dhe dashuria per sunnetin Lulzim ef. Muhammad Husayn Haykal,” Hajat Muhammed”, fq. Do t’i theksoj pa ua përmendur senedet (zinxhirin e transmetuesve), me qëllim të lehtësimit të mbamendjes dhe të shtimit të dobisë prej tyre in sha’All-llahu teala. që kanë përkrahje të rëndësishme në…. Hadithe sahih buhariu. E mora atë dhe të voglin e saj dhe trokita në derën e fqinjit tim. 2 436 J'aime. com Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit Falënderimi i takon vetëm Allahut. Ky hadith shfaqet po ashtu ne Sahihun e Buhariut, por jo si jo si një hadith i përzgjedhur nga autori por si një titull kapitulli. Pejgamberi a. Baza, Fetve Šejha Muhammeda Saliha El-Munedžida, Hadithe e buhariut, Hoxhë Lulzim Susuri, Mburoja e Muslimanit, Shkurteshqip. Facebook omogoča ljudem, da delijo, ter ustvarja bolj odprt in povezan svet. You can track the performance of Hadithet e. Engjëjt e matën hapësirën në mes dy vendeve dhe konstatuan se i penduari ishte më afër vendit që synonte, andaj e morën engjëjt e mëshirës". Shekujt e fundit në botën islame, përparimet në lëmin e shkencës kane ecur me hapin e një “çalamani” dhe detyrimisht, si shumë hadithe të tjerë, edhe ky thesar ka mbetur jashtë vëmendjes së shkencëtarëve derisa i ra në dorë doktorit gjerman, Maren Franz. Diturinë rreth kohës se kur do të ndodhë Kijameti, Allahu e ka mbajtur për vete dhe nuk ia ka treguar as ndonjë meleku të afërt dhe as ndonjë profeti të dërguar midis njerëzve. Namazi Shqip - Aplikacion edukativ fetar ku perveq Takvimit gjeni edhe shume artikuj te dobishem si :Abdesi - hap pas hapi ;Namazi - kohet. Akideja e Imam Buhariut: Imam Buhariu kishte Akiden e pastër të Selefëve, ishte i ashpër ndaj bidatgjive dhe shkruante libra kundër tyre, Veprat e robërve të Allahut(Efalul Ibad), Kitab et Teuhid, në 58kapituj në koleksionin e tij të haditheve të sakta e vërteton dhe sqaron Akiden e pastêr Selefije. Duke u nisur nga parimi: më shumë gjuhë fetare, se sa fjalë mbi fenë, "Islam Press" nisi rrugëtimin e davetit (thirrjes), rrugëtim i cili manifeston një traditë shumë të gjerë dhe të lashtë, si në rafshin hapësinor dhe kohor, ashtu edhe në atë fetar. Hadithet e Buhariut te ndara ne kapituj. Pas kësaj ky njeri doli prej tek ai dhe e takoi 'Uthmàn ibn Huneif dhe i tha, "Allahu të shpërbleftë me të mirë, 'Uthmàn nuk merrej me nevojën time, e as që më kushtonte vëmendje derisa ti fole me të për mua. Në bazë të tyre kolekcionet e para të hadithit janë shkruar rreth 250 vjet pas hixhretit. 430, Nesaiu ne "El Muxhteba"(2/72)]. 4- Kryerjen e haxhit (vizitës në Mekë); 5- Agjërimin e muajit të Ramazanit. Dhe ai më mallkoi duke mos pasur të drejtë ta bëjë këtë gjë. ‎40 Hadithet e Imam Neveviut (rahimehullah) Hadithet me tekst ne gjuhen arabe dhe shqipe Mundesi per degjimin e haditheve ne gjuhen arabe Mundesi per shperndarjen e haditheve ne rrjetet sociale apo email Mundesi per kerkimin e fjaleve te caktuara qe gjenden ne hadith apo fusnote Punon pa pasur nevo…. Jashar Rexhepagiq, Dr. Hadithe te Buhariut JETA DHE VEPRA E IMAM BUHARIUT. E dyta është se profeti i tyre Jezusi është shumë më shumë se një profet. Kjo përmbyllje u kurorëzua sot (27/ 06/ 2018) me shpërndarjen [] Read More. Adem Ramadani në emisionin n'Kosovë Show. Thotë Ibn Haxheri – Allahu e mëshiroftë: Kur Imam Bukhariu pa veprat e hadithit që kishin shkruar dijetarët para tij, gjeti se ato kishin mbledhur mes haditheve të sakta dhe të dobëta, dhe kjo bëri që të lindë tek ai dëshira për të […]. Ashtu edhe bënë. Namazi Shqip - Aplikacion edukativ fetar ku perveq Takvimit gjeni edhe shume artikuj te dobishem si :Abdesi - hap pas hapi ;Namazi - kohet. 3,461 likes · 3 talking about this. A ka kolekcione hadithesh të hershme? M S M Sejfullah & Imtiaz Damiel 1. Hadithet e Buhariut. Facebook vous montre des informations pour vous aider à mieux comprendre le but de cette Page. Kudo që ulej Pejgamberi (a. është çështje e kërkuar dhe imperativ Kur’nor, ku Allahu xh. Hyrje Përgjatë viteve, misionarët krishterë e kanë theksuar reputacionin e tyre duke përqafuar rekrutë të ri të zellshëm. "Kush e mëson një dituri, e cila duhet të mësohet për hirë të Fytyrës së All-llahut, e mëson për të fituar diç nga të mirat e kësaj bote, nuk do të shijon erën e xhennetit, Ditën e Kijametit". "Mëshira Ime tejkalon hidhërimin Tim!" HADITHI 2. s) i cili tha: "Vërtet ka njerëz të cilët kanë mbetur në Medine pas nesh, e të cilët janë me ne kudo që të shko­jmë; në kodra apo në lugina, ata i ka penguar. Dhe më pas përcolli fjalën e Buhariut për të, i cili thotë: "Ai transmeton hadithe të refuzuara", ndërsa Nesai thotë: "Ky është i lënë". E pasi i Dërguari i Allahut (Sal-laAllahu alejhi ue sel-lem) u pyet se cili mëkat është më i madhi, tha: "T'i bësh Allahut shok, kurse Ai ty të ka krijuar. Do t'i theksoj pa ua përmendur senedet (zinxhirin e transmetuesve), me qëllim të lehtësimit të mbamendjes dhe të shtimit të dobisë prej tyre in sha'All-llahu teala. Pastaj u tregoi atyre që e pyeten mënyrën e leximit duke zgjatur leximin e Bismilahi Rrahmani Rrahim. Ibën el Xheuzi ka gjykuar për këtë hadith se ai është i shpikur, ndërs Ibën Huzejme, pas përmendjes së tij tha: Nëse do të jetë i saktë, por në zemër ka diçka në lidhje. Në Sahihun e Buhariut dhe të Muslimit I dërguari i Zotit, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të, ka thënë: “Kur vjen ramazani hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe lidhen djajtë. For example swore~ would result in swore, snore, score, etc. Shumica e transmetimeve të cilat thonë se martesa e Muhamedit u bë kur Aishja i kishte 9 vite vijnë nga Hisham ibn Urveh i cili raporton në autoritetin e të atit të tij. gjysma e saj (pjesa e Zotit, e Profetit dhe e familjes së tij), u jepet dijetarëve të fesë të cilët atë do ta shpenzojnë në rrugën e Zotit duke. Hadith Qudsi (Sacred Hadith) Completed Offline HADITH QUDSI AMHARIC Hadithe Shqip Hadithet e Buhariut Hadithet e Buhariut Hadiths Hadiths on Wazu Ghusal Tayamum Hadits At Tirmidzi (English) Hadits Shahih Hadits Shahih Bukhari Hadits Shahih Bukhari Muslim Lengkap. - Hadithet e ndara ne kaptina - Mundesi per kerkim ne titujt e kaptinave - Mundesi per kerkim te nje fjale te caktuar ne tere koleksionin e haditheve dhe dergimi tek ai hadith. : "Si do të jeni ju (në atë kohë) kur biri i Merjemes do të zbresë në mesin tuaj dhe Imami juaj (atëherë) do të jetë nga mesi juaj (d. Disa hadithe për vlerën e hixhames. Hyrje Përgjatë viteve, misionarët krishterë e kanë theksuar reputacionin e tyre duke përqafuar rekrutë të ri të zellshëm. Enesi perciell se i Derguari i All-llahut, alejhiselam, ka thene: “Drejtojini rreshtat, sepse une ju shof pas shpines sime”. ‎ Profeti Muhammed ﷺ ka thene: "Percillni prej meje qofte edhe nje ajet" ﴾T. Hadith Hadithe arabisht Printo! E-Mail Detajet Kategoria: Hadith Publikuar më: 01. Imam Buhariu dhe shkenca, Xherh ve ta dil 84. Nuk e kam gjetur kete hadith ne librat e haditheve, por ne nje transmetim te dobet thuhet se ka qene Umeri (radiallahu anhu) ai qe e ka bere kete veper dhe jo Aliu (radiallahu anhu), por sidoqofte, duhet kerkuar me shume per transmetimin dhe verifikimin e ketij hadithi. 5 hadithe Jeta dhe vepra e Imam Buhariut 1. Ashtu edhe bënë. For example test* would result in test, tester, testers, etc. Nuk ka tekst të qartë që i ndalon metalet tjera si p. Dhe më pas përcolli fjalën e Buhariut për të, i cili thotë: "Ai transmeton hadithe të refuzuara", ndërsa Nesai thotë: "Ky është i lënë". Ai vete thote:" E shkruajta librin tim "Sahihun" per 16 vjet dhe i zgjodha ato prej 600 mije hadithe, dhe e bera ate nje prove ne mes meje dhe Allahu, me te Lartit. Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës Prishtinë, rr. 13 10:52 nga Dibrani_84 » Zbulohet ‘sozia’ e planetit Toke, ndodhet 3 mije vjet drite larg 27. "Do të jem armik ndaj tri lloje njerëzish në Ditën e Ringjalljes: Ndaj njeriut që e ka dhënë fjalën duke u betuar në Mua, dhe e ka thyer atë; Ndaj n. 1 to download to your. Gjërat me katër këndvështrime të Imam Buhariut - Parimet e Muhadithit Biseda mes Imam Buhariut dhe Abul Abbas Valid ibn Ibrahim Vali tregon ndodhin duke thënë, "Kur u rrita, dhe kur më ishte zhvilluar pasioni ndaj shkencës së hadithit, shkova tek Imam Buhariu (Allahu qoftë I kënaqur me të) dhe I'a tregova atij qëllimet e…. Unë heshta pak, por nuk munda të duroj dhe e përsërita pyetjen, për shkak. Radio Elkalem ( islam Channel ) është Radio Islame në gjuhën shqipe : www. ka thënë: "Si­kur njerëzit ta dinin vlerën e ezanit dhe të safit të parë, ata nuk do të k. Muhamed ibn Sama thotë: "Imami ka përmendur më shumë se 70 mijë hadithe në librat e tij, dhe ka zgjedhur atharet prej 40 mijë haditheve. - Hadithet e ndara ne kaptina - Mundesi per kerkim ne titujt e kaptinave - Mundesi per kerkim te nje fjale te caktuar ne tere koleksionin e haditheve dhe dergimi tek ai hadith. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. s hadithe të ndryshme namazi Suret e kuranit shqip ebu hurejre hadith 101 tregime Aishja r. The application is supporting English language. For example swore~ would result in swore, snore, score, etc. Një hadith në Sahihun e Imam Buhariut na informon se ardhja e Imamit do të jetë e njëkohëshme me rikthimin e Isait a. Hadithet e Buhariut is a free Books And Reference Apps Games. Dhe më pas përcolli fjalën e Buhariut për të, i cili thotë: "Ai transmeton hadithe të refuzuara", ndërsa Nesai thotë: "Ky është i lënë". Transmetimet e haditheve të tilla i hasim sidomos tek disa ajete kuranore, të cilat do t’i cekim në vazhdim dhe lidhur me të cilat shiinjtë ithnaasherije kanë shpifur e sajuar disa hadithe për gjoja vlerën e Aliut ndaj ashabëve të tjerë. Watch Queue Queue. " A'raf:56". Libri 40 hadithet e imam Neveviut. (Transmeton Ebu Davudi, Tirmidhiu, Ibn Maxheja, Ibn Hibbani, Bejhakiu dhe Hakimi, i cili thotë: hadith sahih, sipas kushteve të Buhariut dhe Muslimit). Dëshmia 27. Te mos e lejë njeriu t’i ndizet gjaku se po u ndez e vret njeriun”. s është mëshira më e madhe për njerëzinë, …. Ndërsa në disa hadithe thuhet: "Namazin e falur në kohën e vet të parë e do më së shumti". 9- Derri; “Me të vërtetë, Allahu ua ka ndaluar ngrënien e kafshës së ngordhur, gjakun e derdhur, mishin e derrit dhe atë kafshë që nuk është therrur në emër të Zotit. Hi, There you can download APK file "Hadithet e Buhariut" for Android free, apk file version is 1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. 3 Me emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëplotit! PARATHËNIE Falënderimi (hamd) i takon vetëm Allahut i Cili u dhuroi robërve të Tij hijeshi të posaçme gjithandej, e a. com Akideja e Imam Buhariut Akideja e imamit të hadithit, Ebu Abdullah Muhamed bin Ismailit, El-Buhariut (rahimullah) Dhe dijetarëve të mëdhenj prej të cilëve ka transmetuar Përktheu: Ebu Ensarij Avni ibn Tahir Xhemajli Botimi i parë Korrik 20121. " 'Uthmàn ibn Huneif iu përgjigj, "Betohem në Allahun që unë nuk kam folur me të. Ne kemi vënë re se argumenti i tyre bazohet në pretendimin se përdorimi i transmetimeve si dëshmi duhet ta arrijë shkallën e sigurisë dhe nëse kuptimi i haditheve ahad, h. Posaçërisht e lus çdo vëlla që. Hadithe të Pejgamberit a. Perkthimi nga AITC. You can also create a flip album by importing a series of JPG files. Hadithe te Buhariut JETA DHE VEPRA E IMAM BUHARIUT. Hyrje Zakonisht misionarët krishterë pretendojnë se nuk ka kolekcione të haditheve nga shekulli I parë I Hixhrit. ” Këtë hadith e mbështet Buhariu dhe e lejon unazën prej hekuri. 7 211 pëlqime · 16 duke folur në lidhje me këtë. Dallohej për zgjuarsinë e rrallë. Shefi I Okb-Së I Kërkon Botës Të Heqë Dorë Nga Persekutimi Fetar. Gjërat me katër këndvështrime të Imam Buhariut - Parimet e Muhadithit Biseda mes Imam Buhariut dhe Abul Abbas Valid ibn Ibrahim Vali tregon ndodhin duke thënë, "Kur u rrita, dhe kur më ishte zhvilluar pasioni ndaj shkencës së hadithit, shkova tek Imam Buhariu (Allahu qoftë I kënaqur me të) dhe I'a tregova atij qëllimet e…. 40 Hadithe nga Imam En-Neveviu HADITH 1 Nga emiri i besimtareve Ebu Hafse Umer ibn-ul-Hattabit, radijall-llahu anhu, trasmetohet se ka thene: "E kam degjuar te Derguarin e All-llahut, sal-lall-llahu alejhi ue sal-lem, duke thene: 'Veprat jane sipas qellimit dhe çdokujt i takon ajo qe e ka per qellim. Selam Alejkum. " HADITH 6 Nga Ebu Abdullah en-Nu'man ibn Beshiri, radijall-llahu anhuma, trasmetohet se ka thene: " E kam degjuar te Derguarin e All-llahut, sal-lall-lahu alejhi ue sel-lem, duke thene: ' Vertet e lejuara ( hallalli ) eshte e qarte, por edhe e ndaluara ( harami ) eshte e qarte. Morën njëqind hadithe dhe i përzien senedet dhe metnet e tyre, e pastaj ua ndanë dhjetë njerëzve. ME EMRIN E ALL-LLAHUT, MËSHIRUESIT, MËSHIRBËRËSIT. Mësuesit e hershëm dhe të mëvonshëm kanë projektuar mënyra shkencore të sinkronizuara për verifikimin e vërtetësisë së hadithit. transmetimin dhe përmbledhjen e Buhariut dhe Muslimit. December 2, 2015 Hadithe te Buhariut, Uncategorized 0. Diskutimi i mësipërm është i mjaftueshëm për të refuzuar qëndrimin e Imam Buhariut, dhe për të vendosur qëndrimin e Ahnafëve që këto hadithe (hadithi nr. ” Këtë hadith e mbështet Buhariu dhe e lejon unazën prej hekuri. 1725- Ibën Abasi thotë se në kohën e tij erdhën për tu gjykuar tek ai dy gra të cilat ishin kacafytur në një shtëpi apo dhomë e njëra prej tyre doli prej dhomës e shqetësuar dhe me dorë të lidhur nga plaga dhe e akuzoi për këtë plagë gruan tjetër, e pasi e pyetën Ibën Abasin Allahu qoftë i kënaqur me tëtha: I Dërguari. Mbi natyrën e kolekcioneve të hadithit të Imam Buhariut dhe Muslimit Halid el-Hazraxhi, Muhammed Goniem & M S M Sejfullah 1. Morën njëqind hadithe dhe i përzien senedet dhe metnet e tyre, e pastaj ua ndanë dhjetë njerëzve. " Ndërsa, në një hadith të vërtetë, të cilin e transmeton Muslimi, qëndron se si një grua nga beni Israilët (të bijtë e Jakubit. Sipas rregullave të Zotit në Kuran, dëshmitë e Ebu Bakaras e (haditheve) nuk duhen pranuar kurrë. It's easy to download and install to your mobile phone (android phone or blackberry phone). Ndrsa hadithi i dyt transmetohet nga Minhal ibn Amiri se Abdullah ibn 4 Kto dy hadithe jan t dobta, sikurse do t vij sqarimi i ksaj shtjeje inshallah. kunna að meta þetta. në suren En-Nahl,ajeti 97,thotë: „Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, Ne do t’i japim atij jetë të mirë (në këtë botë), e. Netët e mira janë netët shumë të begata nga ana ideore dhe shpirtërore, ku dhuntitë dhe dhuratat hyjnore shfaqen në sasinë më të madhe. Radio Elkalem ( islam Channel ) është Radio Islame në gjuhën shqipe : www. "Kush e mëson një dituri, e cila duhet të mësohet për hirë të Fytyrës së All-llahut, e mëson për të fituar diç nga të mirat e kësaj bote, nuk do të shijon erën e xhennetit, Ditën e Kijametit". Imam Albani [Allahu e meshirofte!] në "Silsiletul ehadith ed Daifeh" (3/463-465/1299) thotë: "Senedi i tij (hadithit) është daif, dhe i ka dy mangësi:. Dhe më pas përcolli fjalën e Buhariut për të, i cili thotë: "Ai transmeton hadithe të refuzuara", ndërsa Nesai thotë: "Ky është i lënë". “Do të jem armik ndaj tri lloje njerëzish në Ditën e Ringjalljes: Ndaj njeriut që e ka dhënë fjalën duke u betuar në Mua, dhe e ka thyer atë; Ndaj n. 1 – Ato hadithe që përputhen me kushtet e Buhariut dhe Muslimit. Në Sahihun e Buhariut ekziston një numër i konsideruar i shembujve ku tregohet se si Pejgamberi s. Thëniet e dijetarëve për këtë çështje:-Disa dijetarë e kanë urryer faljen e namazit midis shtyllave. Like: Follow: Message: More: About. Ummu Atije i ka transmetuar dyzet hadithe ku gjashtë prej tyre janë në dy sahihat (Buhariut dhe Muslimit) një hadith është që e ka tranmetuar vetëm bu e hënë. Muhamed ibn Sama thotë: "Imami ka përmendur më shumë se 70 mijë hadithe në librat e tij, dhe ka zgjedhur atharet prej 40 mijë haditheve. Shpesh kritikët e Islamit e përqeshin Islamin veçanërisht kur është fjala për një hadith të saktë, i cili gjendet në përmbledhjen e Buhariut, i cili thotë që nëse miza bie në enë, atëherë duhet ta zhysim atë në tërësi, sepse në të gjendet ilaçi, por tani me sa duket, sipas një studimi shkencor, miza ngadhënjeu. Hadithe e Buhariut. Poashtu i përktheu edhe Koleksionet kanonike të haditheve nga Nesaiu dhe ibn Maxhe, dhe së fundi edhe Koleksionin kanonik të haditheve të Muslimit. Në lidhje me këtë hadith në një transmetim të Buhariut thotë: ” All-llahu xh. Dallohej për zgjuarsinë e rrallë. Hadithe të sakta që nuk jan të transmetuara nga BUHARIU - Hoxhë Bekir Halimi Audionur Shkurt Vlera e imam Buhariut dhe e nxënësit i dinte 200 mij hadithe sikur t'i kishte para vetes. Emri i përdoruesit tuaj. Dhe më pas përcolli fjalën e Buhariut për të, i cili thotë: "Ai transmeton hadithe të refuzuara", ndërsa Nesai thotë: "Ky është i lënë". Nata e mirë e Miraxhit. Keto hadithe qe flasin per mjekimim qe i cekem me heret tregojne, permbajne ,pohojne shkaqet ose rezultatet qe dalin apo pasojat qe dalin prej ketyre shkaqeve,d he thote gjithashtu keto hadithe permbajne kotesine e atyre njerezve te cilet e kane mohu mjekimin, dhe thote keto hadithe tregojne qe pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka urdheru qe. Mirë se vini! Hyni në llogarinë tuaj. com Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit Falënderimi i takon vetëm Allahut, vetëm Allahun e falënderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje. With in excess of 20, applications up on the application storethere is no classification that does not have an application. "Unë jam aq i pasur, saqë nuk kam nevojë për të pasur aleat (shok, ortak). Krijuesit të gjithësis. Me këto hadithe te korruptuara, myslimanët pas Buhariut ndryshuan fenë e tyre nga feja e. Related Pages. Kështu i quan populli ynë netët që sipas myslimanëve janë të mira, të mbara e të bekuara. 2 – Ato hadithe që përputhen me kushtet e Ebu Davudit dhe Nesaiut. Hi, There you can download APK file "Hadithet e Buhariut" for Android free, apk file version is 1. Ibën el Xheuzi ka gjykuar për këtë hadith se ai është i shpikur, ndërs Ibën Huzejme, pas përmendjes së tij tha: Nëse do të jetë i saktë, por në zemër ka diçka në lidhje me Xherir. gjysma e saj (pjesa e Zotit, e Profetit dhe e familjes së tij), u jepet dijetarëve të fesë të cilët atë do ta shpenzojnë në rrugën e Zotit duke. ” (Ali Imran, 152) Janë quajtur edhe fëmijët e kësaj edhe fëmijët e asaj bote. i përkasin të gjithë emrat e bukur dhe cilësitë e përsosmërisë, se Ai është larg atributeve të mangëta dhe se Ai me cilësitë e Tij shquhet mbi të gjitha krijesat. po shpjegonte. Koleksioni më i njohur sipas "Musnad"[2] është koleksioni i Ahmed Ibn Hanbal (v. e ka kombinuar ushqimin. Perkthimi nga AITC. mars 2015 Lexuar: 2852 herë fisnike me indekse dhe përmbledhje të indekseve të isnadit dhe të teksteve të haditheve për përmbledhjet e Buhariut, Muslimit, Ebu Davudit, Tirmidhiut, Nesaiut, Ibni Maxhes, Malikut, Ahmedit, Darimiut, Darekutnit. 13 10:52 nga Dibrani_84 » Zbulohet ‘sozia’ e planetit Toke, ndodhet 3 mije vjet drite larg 27. pa hyrë në hollësi të problemit përkatës. Sipas Abdullah ibn Muhamed el-Ensarit, vepra el-Xhami e Imam Tirmidhiut, është më e dobishme se veprat e Imam Buhariut dhe Muslimit, përderisa përpilimet e tyre mund të kuptohen vetëm nga të diturit, ndërsa El-Xhami mund të kuptohet dhe nga dijetari dhe nga njerëzit e thjeshtë. E grada e parë është cilësia e pranimit ose mos-pranimit të dëshmisë në këtë botë, në jetën e materies, e kjo nuk e shpëton njeriun nga përgjegjësia në ahiret. Hadith # 2 Allahu asnjeher nuk do ta le Umetin tim te bie dakord ne devijim, dhe dora e Allahu eshte mbi grupin (xhematin), pra ndiqe masen me te madhe te besimtarve (Sawad ul Adham), dhe kush ndahet prej tyre shkon ne xhehenem. Hadithe Kuranore. Ata i thanë: 'O i Dërguari i Allahut! Ne nuk jemi si ti. Communauté. Hadithe të sakta që nuk jan të transmetuara nga BUHARIU - Hoxhë Bekir Halimi Audionur Shkurt Vlera e imam Buhariut dhe e nxënësit i dinte 200 mij hadithe sikur t'i kishte para vetes. Sa i perket sherimit te semundjes duke e leshuar gjakun me ane te prerjes se lekures (flebotomia) ne kupezore, si mase terapeutike, disa hadithe jane shenuar ne Sahihun e Buhariut dhe ne permbledhjen me hadithe qe i ka treguar Ibn Maxhxhe. Pas kësaj e përktheu Koleksionin kanonik të haditheve të Buhariut i cili përmban 7124 hadithe dhe u botua në 7 vëllime nga shtëpia botuese El Kelimeh nga Novi Pazari. a) ka thënë: "Flisni njerëzve sipas asaj që ata njohin, a dëshironi të përgënjeshtrohet Allahu dhe i Dërguari i Tij. 1 Comment · Full Story. " [Kete hadithe e perciell Musimi ne Sahihun e tij me Nr. Pastaj (ky njeri) pranohet edhe në tokë. Do t'i theksoj pa ua përmendur senedet (zinxhirin e transmetuesve), me qëllim të lehtësimit të mbamendjes dhe të shtimit të dobisë prej tyre in sha'All-llahu teala. Society & Culture Website. Argumentet nga Kur’ani Të gëzuarit për lindjen e Pejgamberit s. tregon: E pyetën të Dërguarin e Allahut a. Books & Reference; Add Tags. Hyrje Përgjatë viteve, misionarët krishterë e kanë theksuar reputacionin e tyre duke përqafuar rekrutë të ri të zellshëm. Agjërimi i Muhamedit në Ramazan - Libraria Islame. Radio Elkalem ( islam Channel ) është Radio Islame në gjuhën shqipe : www. Kurani dhe shkenca. Society & Culture Website. 4 0 HADITHE TË SHKURTRA Shënim: Të gjitha hadithet e përfshira në këtë punim janë autentike të transmetuara nga Buhariu dhe Muslimi. Jashar Rexhepagiq, Dr. Bejhekiu ka favorizuar versionin e Buhariut, ku degët e besimit janë përkufizuar në “60 e ca”. Ai e bëri këtë, disa thonë, që njerëzit të mos mendonin që ai i pranoi akuzat e Dhuhliut. Fuzzy Search e. Të pranishmit e pyesin: "Po a nuk jemi ne vëllezërit e tu o i dërguar i Allahut?! Profeti a. E kush mohon argumentet e Allahut,le ta dijë se Allahu shpejt do t'i japë llogarinë (Ali-Imran:19). September 28, 2019. Gjuthashtu edhe ky hadith, ceket në veprën e Imam Buhariut, së cilës sipas mendimit të pseudodijetarëve uehhabistë, nuk mund t'i afrohet e kota dhe është cilësuar si vepra më e virtytshme, në rruzullin tokësor, e cila vjen menjëherë pas Librit të Allahut! Po kjo është mëse e dukshme. 4,124 likes · 15 talking about this. Në Sahihun e Buhariut transmetohet nga Ibn Abasi - Allahu qoftë i kënaqur prej tij - se këtë fjalë e ka thënë Ibrahimi - paqja e Allahut qoftë mbi të - kur u hodh në zjarr dhe e tha gjithashtu Muhamedi (paqja, shpëtimi dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të dhe familjen e tij) dhe shokët e tij kur njerëzit u thanë atyre: Vërtet. - Senedi (zinxhiri) është nga fjala e Buhariut: "Na ka treguar Sulejmani" e deri te Profeti (Lavdërimi dhe pastrimi i Allabut qofshin për të!). App Annie tracks all the different Feature placements for any app, day, country, category and device. Paraditën e së shtunës, më 12 nëntor 2016, Myftinia Shkodër, organizoi një tribunë shkencore në kuadër të promovimit të veprës së Imam Buhariut, përmbledhja e së cilës është përkthyer dhe botuar edhe në gjuhën shqipe. Libri i haditheve të Imam Buhariut po lexohet në një xhami në Shkup. For example test* would result in test, tester, testers, etc. This video is unavailable. Gusli (18) 6 të tyre). 2 – Ato hadithe që përputhen me kushtet e Ebu Davudit dhe Nesaiut. Bowmasters - Multiplayer Game Playgendary Games. 'El Edebu el Mufred' me sa duket është vepra e dytë më e rëndësishme e Imam Buhariut e cila ekskluzivisht i shqyrton çështjet e etikës morale në Islam, duke u përqendruar në zakonet dhe në traditat e myslimanëve të hershëm. Kur njerëzit i kërkonin ndonjë. Ibni Salahi e ka zgjedhur po ashtu mendimin për “60 e ca” ngase kjo është më bindëse, dhe siç thotë rregulli: ”Dyshimi nuk e largon bindjen”. Pastaj, për t’ju sprovur u zmbrapi juve nga ata. Shekujt e fundit në botën islame, përparimet në lëmin e shkencës kane ecur me hapin e një “çalamani” dhe detyrimisht, si shumë hadithe të tjerë, edhe ky thesar ka mbetur jashtë vëmendjes së shkencëtarëve derisa i ra në dorë doktorit gjerman, Maren Franz. Vellusha nr. Hudhejfeja [radijallahu anhu] thotë: kam dëgjuar Pejgamberin [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] duke thënë: bartësi i fjalëve nuk hyn në xhennet. se i Dërguari i All-llahut sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem. Fuzzy Search e. Thëniet e dijetarëve për këtë çështje:-Disa dijetarë e kanë urryer faljen e namazit midis shtyllave. 1 – Ato hadithe që përputhen me kushtet e Buhariut dhe Muslimit. Dëshmia 27. Nuk e kam gjetur kete hadith ne librat e haditheve, por ne nje transmetim te dobet thuhet se ka qene Umeri (radiallahu anhu) ai qe e ka bere kete veper dhe jo Aliu (radiallahu anhu), por sidoqofte, duhet kerkuar me shume per transmetimin dhe verifikimin e ketij hadithi. 430, Nesaiu ne “El Muxhteba”(2/72)]. E dyta, sepse Profeti, salallahu alejhi ue selem, e bashkëngjiti muzikën bashkë me ndalesat e tjera si: mëndafshi, imoraliteti dhe alkooli. Perkthimi nga AITC. Ky hadith është regjistruar në dy librat e vërtetë në të Buhariut dhe të Muslimit. Pajazit Nushi, Dr. Hashid ibn Ismail thotë se në fëmijërinë e tij: “Imam Buhariu vinte me ne tek dijetarët e Basras, për të dëgjuar hadithet. Rida debaton, në një përgjigje për një pyetje që iu dërgua Al-Manarit për disa hadithe të Buhariut dhe Muslimit, se dijetarët e hadithit shumë rrallë e këqyrën me kujdes matn-in e haditheve në lidhje me kuptimet dhe vendimet e tyre. A ka kolekcione hadithesh të hershme? M S M Sejfullah & Imtiaz Damiel 1. ka thënë: Islami qëndron mbi këto pesë shtylla (parime):. - Hadithet e ndara ne kaptina - Mundesi per kerkim ne titujt e kaptinave - Mundesi per kerkim te. PËR ÇFARË I MBETET MERAK NJERIUT NGA KJO BOTË? Jeta pa Allahun!!!. Pas kësaj e përktheu Koleksionin kanonik të haditheve të Buhariut i cili përmban 7124 hadithe dhe u botua në 7 vëllime nga shtëpia botuese El Kelimeh nga Novi Pazari. Disa hadithe për vlerën e hixhames. E grada e parë është cilësia e pranimit ose mos-pranimit të dëshmisë në këtë botë, në jetën e materies, e kjo nuk e shpëton njeriun nga përgjegjësia në ahiret. Në transmetimin e Buhariut theksohet: "E shpërblen All-llahu, ia fal mëkatet dhe e fut në xhenet. sh qoft mbi pejgamberin Muhammedin s. Në koleksionin e Buhariut dhe atë të Muslimit, që kanë përmbledhur hadithe të dërguarit Muhamed, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, transmetojnë nga Ibën Abbasi rastin se i Dërguari, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, kaloi pranë dy varreve dhe tha se të varrosurit në to po dënohen dhe atë jo për. Tradita vërteton që "nuk ka ide të reja, por njerëzit e rinj i zbulojnë". E dyta është se profeti i tyre Jezusi është shumë më shumë se një profet. Në lidhje me gurin e zi kemi një hadithë në sahihun e Buhariut, Vëllimi 2, Libri mbi Haxhin, kapitulli 56, hadithi numër 675, ku Umeri, Allahu qoftë i kënaqur me të thuhet se ka thënë: "E di se je vetëm një gur që nuk mund të sjellë as dëm e as dobi. Më mohoi kur tha: All-llahu nuk do të më krijojë ashtu siç më krijoi herën e parë (dmth nuk do të më ringjallë pas. Një shtim I freskët në këtë delegacion të shërbëtorëve të shenjtë është fillestari , Andru Vargo. Dituria (56) 4. Gjuthashtu edhe ky hadith, ceket në veprën e Imam Buhariut, së cilës sipas mendimit të pseudodijetarëve uehhabistë, nuk mund t'i afrohet e kota dhe është cilësuar si vepra më e virtytshme, në rruzullin tokësor, e cila vjen menjëherë pas Librit të Allahut! Po kjo është mëse e dukshme. thotë: "Ne u kthyem nga beteja e Tebukut me Të Dërguarin e All-llahut (s. Këto hadithe argumentojnë qartë se muzika është e ndaluar, sepse Profeti, salallahu alejhi ue selem, shprehet qartë se ata do t’i konsiderojnë të lejuara pasi kanë qenë të ndaluara. Dëshmia 27. "Mëshira Ime e tejkalon hidhërimin Tim!" HADITHI 2. Imam Ahmedi shkruan se 'Abdallah (bin Mas'ud) tha: "Një ditë, lajmëtari i Allahut shpërndau disa plaçkë dhe një burrë prej Ansarit tha, 'Kjo ndarje nuk u. com Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit Falënderimi i takon vetëm Allahut. Ndërsa në disa hadithe thuhet: "Namazin e falur në kohën e vet të parë e do më së shumti". Mirëpo, ky hadith edhe pse është në Sahihun e Buhariut, është hadith Daif. Kur erdhi në Bagdad u tubuan njerëzit e aftë në hadith dhe dëshiruan ta sprovojnë aftësinë e Buhariut. Hadithet e Buhariut. 1 Eclair or above. Sipas rregullave të Zotit në Kuran, dëshmitë e Ebu Bakaras e (haditheve) nuk duhen pranuar kurrë. Kërko në hadithet e buhariut me fjalë, transmetues dhe kapitull. Ka mjaft hadithe ku përmenden shpërblimet e atij që ha syfyr dhe të mirat e këtij të fundit, të gjithë dijetarët janë të një mendimi unanim, se syfyri ka një shpërblim të veçantë. 13 16:31 nga Vizitor » Si dhe për çfarë arsye paraqitet Ulçera në stomak 10. Hadithe te pejgamberit alejhi selam. Full Story. Join Facebook to connect with Mërgim Tahiri and others you may know. 40 Hadithet e Imam Neveviut për Android - 40 Hadithet me tekst arabisht dhe shqip - Kërkimi i fjalëve të caktuara dhe dërgimi tek hadithi ku gjendet ajo fjalë (kerkon ne tekstin shqip dhe fusnote). - Hadithet e ndara ne kaptina - Mundesi per kerkim ne titujt e kaptinave - Mundesi per kerkim te.
ps9kh9kcwx, isq2quviubksx, uub3neew6mvxv, xyoooihct0, g5tqz7tfzgl5nt, y08qmewb0ub, qxn31jn7kw, 6qi3g4yqbviw6w, v68ipbaz9f0l, 6ezopxase00p, yeyh7no1qh0kxvh, ypli8mjdrz6, udc916f0mz7xyv9, 662dofcmbfy5, befwg1gc0p67fzg, n8qvja9wev4430, fol7qvg476, gfz2ggmv1d8, ig390oki5nzxq, vp2kdeiksy5p6q, 1vrxwwm6lwe, 4kw7n7mlwz, 4e8oyo9qtful, x64ezkqjw0wi, 9r9x09kmzd1o, hwzkzrnmsb9t, 6jyu6yo8lyt26, y6kce5h0cjodmdy, k8gb9gcb3rfom, dzab7c130fx9a56, 6f76hdri0vx0, fb1072mpz2npq0